YSEALI รับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน FALL 2021

ทุนแลกเปลี่ยน YSEALI
FALL 2021

สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน
FALL 2021
YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP

โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
  ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
 • University of Nebraska, Omaha
 • Kennesaw State University, Georgia
  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-CE
 • Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
  ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
 • University of Montana
 • East-West Center, Hawaii
  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-EI
 • Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
  ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
 • University of Connecticut
 • University of Texas, Austin
  สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-SE
 • หมายเหตุ:
 • เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์
 • ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนรอบต่อไป ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2021 ที่ Facebook เพจนี้
 • โครงการ Fall 2021 YSEALI Academic Fellowship ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1) กิจกรรมออนไลน์ 36 ชั่วโมง (Virtual Component) ซึ่งจะจัดที่ไทย ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2021 ในช่วงหลังเลิกงาน หรือช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ (In-Person Component) ซึ่งจะจัดช่วงต้น-กลางปี 2022 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา*

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด และข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศขณะนั้น

 • โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมในโครงการ และคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดได้ที่
  http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-Info
 • หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านบน สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ [email protected] (ไม่ตอบคำถามทาง inbox ของเพจนี้)
 • หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น

แหล่งข้อมูลทุนแลกเปลี่ยน

ทุนแลกเปลี่ยน YSEALI
FALL 2021
YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP