ม.วลัยลักษณ์ ให้ป.ตรี-โท รวมกว่า 86 ทุน

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง มุ่งหวังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีศักยภาพ ด้านการเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม และสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข “เพราะกุญแจแห่งความสำเร็จ คือ การศึกษา” และจะได้นำความรู้ความสามารถออกไปรับใช้สังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ความสำคัญในด้านนี้อย่างมากจึงได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรษที่ 21 จำนวน 59 ทุน
  2. โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม จำนวน 3 ทุน
  3. โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา จำนวน 7 ทุน
  4. โครงการทุนเพชรน้ำหนึ่ง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักนักศึกษา จำนวน 17 ทุน

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://entry.wu.ac.th > เลือกเมนู โครงการเรียนฟรีและโควตาที่นั่งเรียน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 5 และส่วนกิจการนักศึกษา โทร.075-67 3-142 หรือ 0 5-673-148-9 (ในวันเวลาทำการ)

แหล่งขอมูลทุนการศึกษา