Wollongong ออสเตรเลีย ให้ทุนปริญญาตรี

ทุนปริญญาตรี Wollongong

มหาวิทยาลัยวูลลองกองมอบทุนการศึกษาช่วยค่าเรียนบางส่วนแก่นักเรียนผู้ เป็นเลิศทางด้านวิชาการ โดยโครงการที่เรียกว่า UOW Undergraduate Excellence Scholarships  ทุนประเภทนี้ลดหย่อนค่าเรียนให้ 25% ตลอดระยะเวลาของการเรียน เป็นเวลาสูงสุดสี่ปี

(ทุนประเภทนี้มอบให้กับ นักศึกษาที่สมัครเรียนปริญญาตรีทุกโปรแกรม ยกเว้นสาขาด้านแพทย์ศาสตร์, การพยาบาล, โภชนาการศาสตร์, กายภาพบำบัด, และจิตวิทยา)

  • ทุนการศึกษาเพื่อความยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ  (International Academic Merit Scholarships): สาขาพาณิชย์ศาสตร์

ทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักเรียนมัธยมปลายที่มีผลการเรียนดีเด่นที่สมัครเรียน ปริญญาตรีด้านพาณิชย์ศาสตร์และเศรษฐศาสตร์  ทุนการศึกษานี้ช่วยค่าเรียนเพิ่มเติมให้อีก 25% ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุน UOW Undergraduate Excellence Scholarships ดังนั้น รวมแล้วนักเรียนที่ได้ทุนนี้ด้วยจะได้รับการลดหย่อนค่าเรียนรวมทั้งสิ้น 50%

  • ทุนการศึกษาเพื่อความยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ  (International Academic Merit Scholarships): สาขาวิศวกรรมศาสตร์และฟิสิกส์

ทุน การศึกษานี้มอบให้แก่นักเรียนมัธยมปลายที่มีผลการเรียนดีเด่น  สิ่งที่รวมอยู่ในทุนประเภทนี้คือ ค่าเล่าเรียน      4,000$ ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก, ค่าเดินทาง 1,000$ เพื่อให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนกับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่ อยู่ในเครือข่ายของ UOW, โปรแกรมและสัมนาระดับสูง, และการเข้าร่วมโครงการวิจัยช่วงฤดูร้อนโดยได้ค่าจ้าง  นอกจากนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ยังได้รับการประกันการจ้างงานช่วงปิดเทอม เมื่อเรียนจบปริญญาตรีปีที่สาม

  • ทุนการศึกษาเพื่อความยอดเยี่ยมระดับนานาชาติ  (International Academic Merit Scholarships): สาขาสารสนเทศ

ทุน การศึกษานี้มอบให้แก่นักเรียนมัธยมปลายที่มีผลการเรียนดีเด่น  สิ่งที่รวมอยู่ในทุนประเภทนี้คือ ค่าเล่าเรียน      4,000$ ต่อปี ในช่วง 2 ปีแรก, ค่าเดินทาง 1,000$ เพื่อให้นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเรียนกับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่ อยู่ในเครือข่ายของ UOW, โปรแกรมและสัมนาระดับสูง, การทำงานโดยได้ค่าจ้างฐานะเป็นผู้ช่วยวิจัยช่วงปิดภาคฤดูร้อน  นอกจากนี้นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ยังได้รับการประกันการจ้างงานช่วงปิดเทอม เมื่อเรียนจบปริญญาตรีปีที่สาม

หมดเขตรับสมัคร 12 มีนาคม 2556 สำหรับภาคการศึกษา Spring Session (July)

ที่มา http://www.uow.edu.au/future/international/thailand/UOW138992.html

Add a Comment