TOT ให้ทุนป.ตรี เรียนฟรี ทำงานที่ TOT ได้เลย

ทุนปริญญาตรี TOT
ทุนปริญญาตรี TOT

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ทุน ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของบริษัท ตามระเบียบของบริษัท โดยมีรายละเอียดการสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ในปีการศึกษา 2555 ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ได้กำหนดไว้
ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) รวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อายุไม่เกิน 23 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
เป็นผู้ที่มีศิลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
ต้องไม่เป็นนักบวช ภิกษุ สามเณร

คุณวุฒิ/สาขาวิชา ที่เปิดให้รับทุนการศึกษา
คุณวุฒิปริญญาตรีทางการเงิน จำนวน 2 ทุน
– บัญชีบัญฑิต ไม่จำกัดสาขา
– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี การเงิน การเงิน/การธนาคาร บัญชี/การเงิน
– เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษศาสตร์ การเงิน

คุณวุฒิปริญญาตรีกฎหมาย จำนวน 2 ทุน
– นิติศาสตรบัณฑิต ไม่จำกัดสาขา

คุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 ทุน
– รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์
– รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
– บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

คุณวุฒิปริญญาตรีทางอาชีวอนามัย จำนวน 2 ทุน
– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สถาบันการศึกษาที่ให้ทุนการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

การรับเงินทุนการศึกษา
บริษัทจะให้การสนับบสนุนทุนการศึกษาตามสถาบันเรียกเก็บตั้งแต่ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ จนสำเร็จการศึกษา
เงินสนับสนุนค่าหนังสือภาคการศึกษาละ 5,000 บาท และไม่เ้กินปีละ 10,000 บาท
ผู้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว หากภายหลังผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกเพิกถอนทุน จะต้องชดใช้เงินทุนดังกล่าวพร้อมเบี้ยปรับ

กำหนดการสมัคร และวิธีการสมัคร
    สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555

กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครตามแบบขอรับทุนการศึกษาแนบท้ายประกาศและยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ที่
ส่วนวางแผนพัฒนาสมรรถนะและสายอาชีพ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสายงานทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 9 ชั้น 5
สำนักงานใหญ่ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ที่มา : http://www.tot.co.th/

Add a Comment