TOSHIBA ให้ทุนระดับอาชีวะ-ปริญญาตรี

ทุนการศึกษา โตชิบา
ทุนการศึกษา โตชิบา

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน จึงได้จัดโครงการทุนการศึกษา “เรารักโรงเรียนกับโตชิบา”  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น
นอกเหนือจากการช่วยเหลือในรูปแบบทุนทรัพย์แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมุ่งหวังให้เยาวชนได้รู้จักคิดริเริ่มและรู้จักการให้ด้วยการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมของตนเองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

สำหรับปี 2555 บริษัทฯเปิดมอบทุน “นำสิ่งที่ดีสู่สังคม ” เปิด “วิชาแห่งการให้” โดยให้ผู้ขอรับทุนฯ คิดวางแผนโครงการทำดีเพื่อสังคม (CSR) ที่สามารถนำไปปฏิบัติ หรือปฏิบัติต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคมและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเยาวชนเอง

คุณสมบัติ
–   นักเรียน นิสิต-นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี จากสถาบันที่ได้การรับรองจากภาครัฐ
–   เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมน) เพียรในการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้รับรอง
–   เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
–   เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความตั้งใจดีต่อสังคม
–   ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนจากที่อื่น

รายละเอียดทุน
เป็นทุนการศึกษาไม่ต่อเนื่อง(สิ้น สุดลงในแต่ละปี การศึกษา)
–   ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. – ปวส.) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 8,000 บาท
–  ระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

เปิดรับตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2555

ดูรายละเอียดที่
www.toshiba.co.th
Email : [email protected]
Facebook : facebok.com/Toshiba CSR-Thai
และ Twitter : twitter.com/ToshibaThailand

Add a Comment