Glow Family ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ปี 58

Glow Scholarship 2015

กลุ่มบริษัทโกลว์ ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาในโครงการ “Glow Family ทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี” ประจำปี 2558

เพื่อสร้างโอกาสและความมั่นคงทางการศึกษาให้แก่เยาวชน โดยจะมอบทุนให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี รวมทั้งสิ้น 3 ทุน โดยพิจารณาคัดเลือกจากนักเรียน ที่สามารถสอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคเรียนปกติในสถาบันระดับอุดมศึกษาสังกัดของรัฐบาล ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิต/ นักศึกษา ในโครงการจะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา 4 ปี หรือตลอดหลักสูตรภาคปกติของมหาวิทยาลัย โดยนิสิต/ นักศึกษา ผู้ได้รับทุนในโครงการและสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขข้อกำหนด จะไม่มีข้อบังคับในการกลับมาทำงานใช้ทุนคืนให้แก่กลุ่มบริษัทโกลว์แต่อย่างใด  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุนจะนำความรู้ความสามารถกลับมาเป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้แก่จังหวัดระยองและชลบุรีต่อไป

ทั้งนี้ นิสิต/ นักศึกษา ในโครงการจะต้องมีความประพฤติดี เคารพและรักษากฎระเบียบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไม่กระทำผิดกฎหมาย ตั้งใจศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม หรือร่วมกิจกรรมกับกลุ่มบริษัทโกลว์ ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2558

ติดต่อและขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริษัทโกลว์โทร.038 698400-10 ต่อ 5303, 5305, 5306 หรือ ที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน

ที่มา : http://www.glow.co.th/index.php?op=highlight-scholarship2015