GE Foundationให้ทุนนศ.ชั้นปี1 เรียนปริญญาตรีจนจบ

ทุนปริญญาตรี GE Foundation
ทุนปริญญาตรี GE Foundation

มูลนิธิจีอี (GE Foundation) รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนมูลนิธิจีอีประจำปีการศึกษา 2556 เป็นทุนการศึกษาซึ่งรวมค่าเรียน อุปกรณ์การศึกษา หนังสือ ค่าที่พัก และค่าอาหาร โอกาสการอบรมทักษะผู้นำ และการทำงานโดยมืออาชีพ โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จปริญญาตรี

โดยนักศึกษาที่ต้องการสมัครรับทุนมูลนิธิจีอี มีคุณสมบัติดังนี้
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. สาขาการบัญชี เคมี ฟิสิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า เคมี เครื่องกล สิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ และสื่อสารโทรคมนาคม)
3. ผลการเรียนดี เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดีในระดับมัธยมปลายและปัจจุบัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 3.0 (ของคะแนนเฉลี่ย 4.0) ในระดับมัธยมปลาย และในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือ 3.0 สำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น ๆ
4. ขาดแคลนทุนทรัพย์
5. เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำและยินดีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

นักศึกษาสามารถสมัครเพื่อขอรับทุนตามรายชื่อมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้ :
CHIANG MAI UNIVERSITY (CMU)
CHULALONGKORN UNIVERSITY (CU)
KASETSART UNIVERSITY (KU)
KHON KAEN UNIVERSITY (KKU)
KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG (KMITL)
KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMITNB)
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (KMUTT)
MAHIDOL UNIVERSITY (MU)
PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY (PSU)
THAMMASAT UNIVERSITY (TU)

เอกสารประกอบการสมัคร
1. เอกสารรับรองรายได้ของผู้ปกครอง
2. ผลการเรียนมัธยมปลาย (สำเนา) ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย (ตัวจริง)
3. จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ฉบับเป็นภาษาอังกฤษ
4. ภาพถ่ายบ้านและแผนที่
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 มีนาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  E-mail: [email protected] หรือโทรศัพท์ 0-2652-0653 ต่อ 119
สถาบันการศึกษานานาชาติ Institute of International Education (IIE)
ชั้น 6 อาคารมณียา เลขที่518/3 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรสาร 0-2652-0633

ที่มา http://scholarshipandmore.org/thailand/program-details/

Add a Comment