ม.รังสิตให้ทุน ‘Dare 2 Dream กล้า ท้า ฝัน’ ด้านนิเทศฯ

ม.รังสิตให้ทุน ‘Dare 2 Dream กล้า ท้า ฝัน’ ด้านนิเทศฯ

วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาสู่ทุนความสามารถพิเศษ (ด้านนิเทศศาสตร์) ชิงทุนการศึกษา 50% จำนวน 6 ทุน โดยเปิดรับสมัครพร้อมยื่น Portfolio ตั้งแต่วันนี้ ถึง 19 เมษายน 2563 ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) ม.รังสิต โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

– จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3
– มีความสามารถพิเศษทางด้านงานนิเทศศาสตร์และงานสื่อสารมวลชน
– มีผลงานเชิงประจักษ์และการเข้าร่วมการแข่งขันผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์
– มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เงื่อนไขการรับทุนและต่อสัญญาทุน

– การให้ทุนการศึกษาให้เปล่า เป็นจำนวนเงิน 50% ของค่าใช้จ่ายค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา
– ระยะเวลาให้ทุนการศึกษาจะไม่เกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ได้รับทุน
– ผู้ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมการประกวดในเวทีต่าง ๆ ด้านนิเทศศาสตร์หรือผลิตผลงานด้านนิเทศศาสตร์ให้แก่วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
– ผู้ได้รับทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 42 ชั่วโมงต่อภาคเรียน
– คณะกรรมการจะพิจารณาต่อทุนการศึกษาเป็นรายปี ตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยฯ กำหนด

หลักฐานในการสมัคร

– รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
– สำเนาใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
– แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต https://www.facebook.com/commartsrangsitU/

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา