มูลนิธิทางสู่ฝันปั้นคนเก่ง ให้ทุนเรียนฟรีระดับป.ตรี

ทุนเรียนฟรี ปริญญาตรี
มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับน้องๆ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4 มหาวิทยาลัย 8 คณะที่กำหนด (เฉพาะภาคปกติ)

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่มูลนิธิกำหนด

คุณสมบัติ

1. สัญชาติได้ทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
2. อายุไม่เกิน 21 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชี
4. สามารถสอบผ่านเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและคณะวิชาตามที่มูลนิธิกำหนด
5. เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจนหรือขาดบุพการีโดยอยู่ในการอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้อุปการะมีฐานยากจนมีรายได้ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี หรือเป็นผู้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
6. เป็นผู้มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัย

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สามย่าน)
  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
  • มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

สาขาวิชาที่ได้รับทุน

แทพย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ เกษตร ครุศาสตร์ (ครู) เศรษฐศาสตร์

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง

1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.daf.or.th โดยไปที่ “ดาวน์โหลด”->”ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” และส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS) มาตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ หรือ

2 สมัครผ่านเว็บไซต์ www.daf.or.th โดยไปที่ “ใบสมัครขอรับทุน” กรอกรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งเฉพาะ “เอกสารประกอบใบสมัคร”มาทาง email และไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนหรือ EMS)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 25 กรกฎาคม 2564

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-792-6527, 065-210-0707

Facebook : มูลนิธิ ทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง และ www.daf.or.th