มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ เปิดรับสมัครทุนปริญญาตรี

 ทุนการศึกษา มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ
มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ จะให้ทุนอุดมศึกษาสำหรับนักศึกษาในคณะดังต่อไปนี้
คณะพยาบาลศาสตร์/สหเวชศาสตร์ รวมถึง คณะเทคนิคการแพทย์ / กายภาพบำบัด / เทคนิครังสี จำนวน 2 ทุน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จำนวน 4 ทุน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึง – คณะเกษตรศาสตร์ / อุตสาหกรรมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/ผลิตกรรมการเกษตร/วิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร) จำนวน 4 ทุน

ผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะข้างต้นที่ต้องการขอรับทุนของมูลนิธิฯ ขอให้ศึกษาระเบียบการในเว็บไซต์นี้ หากเห็นว่าตนเองมีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ในระเบียบการ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาทางไปรษณีย์มายังมูลนิธิฯ ภายในกำหนดเวลาที่เปิดรับใบสมัคร 15 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2566

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนในแต่ละคณะ มูลนิธิฯ จะพิจารณาจากผู้สมัครทั้งหมดในคณะนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและมีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนเท่านั้น

มูลนิธิจรูญเอื้อชูเกียรติ 22 ถนนสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรสาร 0 2819 3137

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา