กรุงเทพประกันชีวิตให้ทุนเรียนต่อป.ตรี-โท

ทุนการศึกษากรุงเทพประกันชีวิต
ทุนการศึกษากรุงเทพประกันชีวิต

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 ในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ทุน  และระดับปริญญาโทหลักสูตรภาคภาษาไทย และหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 4 ทุน

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาการประกันภัย สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์ สาขาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล/วิทยาลัยนานาชาติมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
– โสด อายุไม่เกิน 20 ปี (ถ้าเป็นชายต้องผ่านวิชานักศึกษาวิชาทหาร)
– สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในสาขาวิชาและสถาบันที่กำหนด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00)
– ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550/213/79 หรือ IELTS 6.0 หรือ CU-TEP 75 ขึ้นไป

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2556

 มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 4 ทุน
หลักสูตรภาคภาษาไทย
สาขาวิชาการประกันภัย สาขาวิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง สาขาบัญชี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงิน

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (เฉพาะสาขาวิชาบัญชี) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

ปริญญาโทต่างประเทศ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาวิชาการบริหารความเสี่ยง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

สถาบันการศึกษาที่พิจารณาให้ทุน
มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใน 100 อันดับ จากการจัดอันดับ World”s Best Universities โดย U.S. News หรือ The World University Rankings โดย Times higher education

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
-โสด อายุไม่เกิน 30 ปี (ถ้าเป็นชายต้องผ่านวิชานักศึกษาวิชาทหาร)
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาในสาขาวิชา และสถานศึกษาที่กำหนด (เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00)
-ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550/213/80 หรือ IELTS 6.0

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2556

ขอรับใบสมัครได้ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ชั้น 6
หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.bla.co.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณุชนา
โทรศัพท์ 0-2777-8617 โทรสาร  0-2777-8611

Add a Comment