ANUออสเตรเลียให้ทุนป.ตรี และป.เอก

Australian National University
Australian National University

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University) ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี  และทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2013 (ทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายส่วนตัว) เป็นที่ให้แก่ผู้สมัครชาวไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท หรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้กับปริญญาตรีของออสเตรเลียและได้เกียรตินิยมอันดับ 1  โดยสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

ผู้ที่สนใจ จะต้องทำเค้าโครงการวิจัย Proposal ประกอบด้วยชื่อเรื่อง หลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบการวิจัย และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัยมาพร้อมใบสมัครและประวัติส่วนตัว โดยเอกสารทั้งหมดจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ
ภายในวันี่ 22 กุมภาพันธ์ 2556  หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.anu.edu.au

ที่มา www.anu.edu.au

Add a Comment