ทุนการศึกษาหลักสูตรพาณิชยนาวี ปี 2562

ทุนการศึกษา พาณิชยนาวี
ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรพาณิชยนาวี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี จึงประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าการสอบคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. หลักสูตรที่เปิดสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
1.1 หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 3 ทุน
– ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
– ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
– ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน
1.2 หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 3 ทุน
– ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
– ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
– ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน
1.3 หลักสูตรนายประจำเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ จำนวน 3 ทุน
– ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
– ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
– ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน
1.4 หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ (ปวส.+ปริญญาตรี) จำนวน 3 ทุน
– ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
– ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
– ศิลปิน/นักแสดง/กีฬา จำนวน 1 ทุน
1.5 หลักสูตรธุรกิจพาณิชยนาวีและโลจิสติกส์ (ปวส.)  จำนวน 3 ทุน
– ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
– ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
– ศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน

2. คุณสมบัติผู้สมัครของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป ใน 5 หรือ 6 ภาคเรียนที่ผ่านมา
2.2 เป็นผู้ที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.3 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2.4 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย ,ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561
2.5 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.6 เป็นผู้ไม่เคยต้องโทษคดี หรือจำคุกคดี ใด ๆ
2.7 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อวิทยาลัย ฯ ว่าจะตั้งใจศึกษาเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัย ฯ ทุกประการ

3. เงื่อนไขเมื่อได้รับทุนการศึกษา
3.1 ทุนประเภทเรียนดี
3.1.1 วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้ 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร
3.1.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ระเบียบ ข้อบังคับตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
3.1.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่อภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอดหลักสูตรการเรียน
3.1.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนรุ่นต่อไป
3.1.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรมเมื่อมีโอกาส
3.1.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในทางที่ดี ที่ถูก ที่ควรเมื่อมีโอกาส
3.2 ทุนประเภทด้อยโอกาส / ยากจน
3.2.1 วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้ 100 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร
3.2.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ระเบียบ ข้อบังคับตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
3.2.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่อภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 ตลอดหลักสูตรการเรียน
3.2.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนรุ่นต่อไป
3.2.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรมเมื่อมีโอกาส
3.2.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในทางที่ดี ที่ถูก ที่ควรเมื่อมีโอกาส
3.3 ทุนประเภทศิลปิน / นักแสดง / นักกีฬา
3.3.1 วิทยาลัยฯ มอบทุนการศึกษาให้ 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดหลักสูตร
3.3.2 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติตัวให้อยู่ระเบียบ ข้อบังคับตามที่วิทยาลัยฯ กำหนด
3.3.3 ผู้ได้รับทุนจะต้องรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่อภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 ตลอดหลักสูตรการเรียน
3.3.4 ผู้ได้รับทุนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักเรียนรุ่นต่อไป
3.3.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมของทางวิทยาลัยฯ ทุกกิจกรรมเมื่อมีโอกาส
3.3.6 ผู้ได้รับทุนจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ ในทางที่ดี ที่ถูก ที่ควรเมื่อมีโอกาส

4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 ใบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 หรือ 6 ภาคเรียน ที่ผ่านมา ฉบับจริง
4.2 หนังสือรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่
4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สมัคร และผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ
4.5 หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพ (เฉพาะผู้สมัครเพศชายเท่านั้น)
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.7 สำเนาประกาศนียบัตรแสดงการรับรองความสามารถด้านต่าง ๆ (ถ้ามี)

5. วิธีการสมัครเรียน
5.1 สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย เปิดรับสมัครทุกวัน
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.
5.2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยการดาวน์โหลดใบสมัครได้ทื่ www.amcol.ac.th และจัดส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หรือจัดส่งทางอีเมลล์ [email protected] และนำเอกสารฉบับจริงส่ง ณ วันสอบ

6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
วิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ในวัน ที่ 31 มีนาคม 2562 ผ่านทาง www.amcol.ac.th และทางเฟสบุ๊ควิทยาลัยฯ

7. การสอบคัดเลือก
วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2562 สถานที่จัดสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
7.1 การสอบภาคทฤษฎี
7.1.1 หมวดวิชาคณิตศาสตร์ 30 %
7.1.2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 30 %
7.1.3 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ 30 %
7.1.4 หมวดวิชาความรู้ด้านพาณิชยนาวี 10 %
7.2 การสอบสัมภาษณ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

8. การรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนทุนพาณิชยนาวี
วิทยาลัยฯ จะแจ้งกำหนดการรายงานตัวในวันที่ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร
– เริ่มสมัครตั้งแต่  21 กันยายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 31 มีนาคม 2562
– สอบคัดเลือก วันที่ 1 เมษายน 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 79/4 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
– ประกาศผลการคัดเลือก 3 เมษายน 2562 ทาง www.amcol.ac.th

แหล่งที่มาทุนการศึกษา