ABAC ให้ทุนการศึกษา 5 ทศวรรษ

ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา

  • เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
  • มีระดับผลการเรียนรวม (G.P.A.X.) ไม่น้อยกว่า 3.50 ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อโดยความเห็นชอบจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีหนังสือมอบทุนให้แก่โรงเรียนดังกล่าว
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาผ่านฝ่ายแนะแนวของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
  • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบสิทธิให้แก่โรงเรียน ที่จะกำหนดวิธีการอื่นใดเพิ่มเติม ในการพิจารณาคัดเลือกส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ตามจำนวนทุนการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน
  • ในกรณีโรงเรียนส่งชื่อผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเพิ่มเติม หรือคุณสมบัตินอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยแจ้งไว้ในหนังสือมอบทุน การพิจารณาทุนการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจ ของคณะกรรมการพิจาณณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  • โรงเรียนส่ง หนังสือแจ้งรายชื่อของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา พร้อมระบุ คณะที่ประสงค์จะเข้าศึกษา โดยผู้อำนวยการหรือรักษาการแทนผู้อำนวยการของโรงเรียนเป็นผู้ลงนาม พร้อมตราประทับของโรงเรียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ตามที่อยู่ ดังนี้

“ทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ”
สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592/3 ซ.รามคำแหง 24
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้รับการส่งชื่อเข้าพิจารณาจากโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีหนังสือมอบทุนให้ ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลประวัติส่วนตัวและรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในแบบฟอร์มการสมัครขอรับ ทุน 5 ทศวรรศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561