ABAC เปิดรับสมัครทุนสำรวจโลก eListening กว่า100ทุน

ทุนสำรวจโลก e-Listening Scholarship

โครงการสอบแข่งขันชิงทุนสำรวจโลก eListening รุ่นที่ 10ปีการศึกษา 2556 สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจเรียนหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC เตรียมตัวสมัครกันได้เลยครับ

โครงการทุนสำรวจโลก eListening เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 6   และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการทุนสำรวจโลก eListening  ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จากโรงเรียนทั่วประเทศ  ที่มีความรู้ความสามารถ  และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100ทุน

มีมูลค่าทุนระหว่าง 411,835 – 566,385บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  35ล้านบาท  เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบขอรับทุนการศึกษา
1.กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ในโรงเรียนที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อการสอนและแผนกสองภาษาเท่านั้น ยกเว้นโรงเรียนนานาชาติ
2.เป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย
***ผู้ที่จะสมัคร จะต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 2ข้อ

เปิดรับสมัครออนไลน์ในวันที่ 14 กันยายน 2555 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2556

ติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์นี้ หรือที่ www.au.edu, www.elistening.au.edu หรือ www.elistening.net

Add a Comment