ทุนเพชรสุนันทา ปี 2561

ทุนเพชรสุนันทา

ทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบางสาขาวิชา) และหลักสูตร 4 ปี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะบางสาขาวิชา) ประจําปีการศึกษา 2561

โดยการคัดเลือกตามความสามารถทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา จํานวน 18 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้ที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1 ) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • เป็นผู้กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ในโรงเรียน และวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาค ดังนี้ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ (ตอนบน)
  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  • เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพดี
  • เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร

 

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2560 – 30 มีนาคม 2561

ทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท/คน/ ปี

ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากร ของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของแต่ละสาขาวิชา

สอบถามเพิ่มเติมสาขาที่ให้ทุนได้ที่งานประชาสัมพันธ์ โทร.  0- 2160 – 1000 ,1023
กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 0-2160-1260-61 และ0-2160-1024-25 โทรสาร  0-2160-1262
ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 – 15.30 น.

ที่มา  http://reg.ssru.ac.th/