อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนส่งน้องเรียนจบ

อายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนส่งน้องเรียนจบ
อายิโนะโมะโต๊ะ ให้ทุนส่งน้องเรียนจบ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา และ ได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนักศึกษาในโครงการจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 285 ทุน โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” มุ่งเน้นการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทางสายวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ โดยผู้ขอรับทุนจะต้องมีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเหล่านั้นสามารถเรียนจบได้ตามหลักสูตร

สำหรับปี 2555 มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาในสายอาชีพ ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  จึงมีนโยบายที่จะขยายโอกาส ให้ครอบคลุมนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนในระดับอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมและใช้ความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นในปีนี้  มูลนิธิฯ จึงได้ ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ตาม “ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ดังนี้

ทุนระดับอาชีวศึกษา     
1.  ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา
2.  การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
– ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1   จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ระดับปวช. ชั้นปีที่ 2   จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ระดับปวช. ชั้นปีที่ 3    จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

– ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1   จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ระดับปวส. ชั้นปีที่ 2   จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1-3 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2555 ในคณะหรือสาขาวิชา ตามที่กำหนด (ดูจากเอกสารแนบ)
2. มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ขึ้นไป
– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ขึ้นไป
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี
4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้นตามสมควร

ทุนระดับอุดมศึกษา
1. ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1-4 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีที่ 4
2. การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย
– ชั้นปีที่ 1  จำนวนทุน 50 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ชั้นปีที่ 2 จำนวนทุน 30 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ชั้นปีที่ 3  จำนวนทุน 30 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
– ชั้นปีที่ 4 จำนวนทุน 30 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในชั้นปีที่ 1-4 ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในปีการศึกษา 2555 ในคณะหรือสาขาวิชาที่กำหนด (ดูจากเอกสารแนบ)
2. มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด  3.15  ขึ้นไป
3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี
4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิจัดขึ้นตามสมควร

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้
1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหน่วยงานกิจการนักศึกษา หรือ คณะ/ภาควิชา ในสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th
2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4X6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว)หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมใบสมัคร

แนบเอกสารประกอบดังนี้
– บัตรประจำตัวนักศึกษา และทรานสคริปต์ (transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
– หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันที่ระบุความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ คณบดี
– สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน(หน้าที่มีชื่อสมาชิกในครอบครัว) พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว
– หนังสือรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)

ส่งเอกสารให้มูลนิธิฯ ภายใน 4 มกราคม 2556

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุน
1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยมอบให้ในวันที่จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน
2. ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษา พร้อมรายงานรายรับรายจ่าย ตามแบบที่กำหนด แก่มูลนิธิฯ ในทุกภาคการศึกษา โดยมูลนิธิฯ อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนในโครงการเป็นครั้งคราวตามสมควร
3. ผู้ได้รับทุนต้องรักษาความประพฤติให้ดีและมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนในปีต่อไป
4. มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา สัมมนาให้ความรู้ หรือ ฝึกงาน เป็นต้น เพื่อให้เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิด จิตอาสาและความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ให้แก่นักศึกษาในโครงการซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น ที่ผู้รับทุนจะต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามสมควร
5. ในขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนอื่น  ยกเว้น  เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน
1.  ตาย หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษา
2.  ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
3.  ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
4.  สละสิทธิ์ โดยมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา ผู้ปกครองและคณบดีของสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
– ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร                                                          9 พฤศจิกายน 2555 – 4 มกราคม 2556
– คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน (เอกสารรอบแรก)                               4 มกราคม – 15 มกราคม 2556
– สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน                                                          16 – 24 มกราคม 2556
– ประกาศผลผู้ได้รับทุน                                                                  25 – 30 มกราคม 2556
– พิธีมอบทุนการศึกษา                                                                   กุมภาพันธ์ 2556
– ติดตามผลนักเรียนทุน                                                                  มีนาคม 2556 – กุมภาพันธ์ 2557

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
1.มูลนิธิฯจะคัดเลือกในรอบแรกจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมาในเบื้องต้น และจะแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกทางเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th
2.คณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จะทำการสัมภาษณ์นิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก เพื่อพิจารณาและอนุมัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเป็นรายปีต่อไป
3.มูลนิธิฯจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาทางไปรษณีย์ไปยังสถาบันการศึกษาที่สังกัด ส่งทางอีเมล์ไปยังนักศึกษาและบนเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th ภายในเดือนมกราคม 2556 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบต่อไป

ที่มา : http://www.ajinomoto.co.th

Add a Comment