สกอ.ให้ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ ระดับป.ตรี โท เอก

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ สกอ
ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ สกอ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ได้ประกาศให้ทุนแก่นิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โท เอก แก่ผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ และมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 37 ทุน

ระยะเวลารับสมัคร : 27 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2555

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/scholarship/sast/

คุณสมบัติ
กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ
เกษตรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหิดล บูรพา ธรรมศาสตร์ ศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปากร เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เชียงใหม่ นเรศวร แม่โจ้ ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี  สงขลานครินทร์ วลัยลักษณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://202.44.139.20/newspaper/anc_doc/20121113111935.pdf

Add a Comment