ศรีลังกาให้ทุนปริญญาตรี-โท จำนวน 100 ทุน

ทุนรัฐบาลศรีลังกา
ทุนรัฐบาลศรีลังกา

รัฐบาลศรีลังกามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติรวมทั้งนักศึกษาไทย เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในประเทศศรีลังกา ประจำปีการศึกษา 2012 จำนวน 100 ทุน ไม่จำกัดสาขา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทย์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติจาก 48 ประเทศ รวมทั้งนักศึกษาไทย
-ทุนระดับปริญญาตรี ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านการสอบเทียบเท่าประกาศนียบัตรระดับสูง GCE (Advance Level) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศศรีลังกา
-ทุนระดับปริญญาโท ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นที่ยอมรับ มีผลการเรียนดี
-ทุนระดับปริญญาเอก ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
-ระบบการศึกษาของศรีลังกาใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน ผู้สมัครต้องสามารถพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี ทุนระดับปริญญาตรี มีผลสอบ TOEFL 525/ IELTS 6.0 และทุนระดับปริญญาโท/เอก มีผลสอบ TOEFL 550/ IELTS 6.5
ทุนนี้ไม่จำกัดสาขา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์รับจำนวนจำกัด

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
University of Colombo (www.cmb.ac.lk)
University of Jaffna (www.jfn.ac.lk)
University Kelaniya (www.kln.ac.lk)
University of Moratuwa (www.mrt.ac.lk)
University of Peradeniya (www.pdn.ac.lk)
Rajarata University of Sri Lanka (www.rjt.ac.lk)
University of Ruhuna (www.ruh.ac.lk)
South Eastern University of Sri Lanka (www.seu.ac.lk)
University of Sri Jayewardenepura (www.sjp.ac.lk)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับทุน
-ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการทำวิจัยอื่น ๆ
-ไม่มีค่าธรรมเนียมการขอวีซ่านักเรียน
-ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือนระหว่างเรียน 30,000 รูปีศรีลังกา รวมค่าห้องพักและอาหาร (โดยปรกติมหาวิทยาลัยช่วยจัดหาที่พักให้)
-เงินช่วยเหลือในช่วงแรก 10,000 รูปีศรีลังกา ซึ่งจ่ายให้ครั้งเดียวหลังจากลงทะเบียนเข้ามหาวิทยาลัย
-ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ตลอดจนค่าอาหารและค่าที่พักที่อาจเกินจากเบี้ยเลี้ยงรายเดือนที่ทุนดังกล่าวจัดสรรไว้
-ผู้รับทุนต้องมีสุขภาพดี ค่ารักษาพยาบาลฟรีในโรงพยาบาลของรัฐ ยกเว้นบริการทันตกรรม
หมายเหตุ ผลการศึกษาโดยเฉลี่ยของผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อที่จะสามารถได้รับทุนต่อจนครบกำหนดทุน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นสำคัญ

ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถสำเร็จหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากปัญหาสุขภาพหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ อาจได้รับพิจารณาขยายเวลารับทุนไม่เกิน 1 ปี และในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ติดต่อที่ Ministry of Higher Education, 18, Ward Place, Colombo 7, Sri Lanka Tel.+84 11 2696679, 2688621, 2677124 Fax +94 11 2697239, 2688400 E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ : http://www.mohe.gov.lk

ข้อมูลทุนการศึกษาดี ทีมข่าว www.elearneasy.com”

Add a Comment