รัฐบาลโมร็อกโกให้ทุนการศึกษา 15 ทุน

ทุนรัฐบาลโมร็อกโก
ทุนรัฐบาลโมร็อกโก

รัฐบาลโมร็อกโกได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในประเทศโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2555 – 2556 จำนวน 15 ทุน โดยมีรายละเอียดของทุนการศึกษาดังนี้

คุณสมบัติ
1.ผู้สมัครต้องสมัครผ่านกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
2.ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย นับถือศาสนาใดก็ได้
3.ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอารบิกในระดับดี

หลักฐานการสมัคร จำนวน 2 ชุด ดังนี้
1.ใบสมัคร (สำเนาได้จากเว็บไซด์ www.amci.ma หรือ www.bic.moe.go.th)
2.สำเนาใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา
3.สำเนาใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา
4.สำเนาสูติบัตร
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาหนังสือเดินทาง
7.ใบรับรองแพทย์จากสถาบันการแพทย์ที่ได้รับการรับรอง
8.รูปถ่ายสีขนาดพาสปอร์ต จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อจริงและนามสกุลพร้อมทั้งระบุสัญชาติเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้านหลัง
9.สำหรับผู้สมัครเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม คือสำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาปริญญาตรี และสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่ได้รับการรับรองถูกต้องจากสถานศึกษา และสำเนาวิทยานิพนธ์

ทุนที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ 750 ดีร์แฮม หรือประมาณ 88 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างแท้จริงและผู้สนใจควรได้รับทราบข้อเท็จจริงนี้ก่อนการสมัคร นอกจากนี้หากปีการศึกษาใดที่นักศึกษาสอบไม่ผ่าน รัฐบาลโมร็อกโกจะระงับทุนการศึกษาจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาถัดไป

ทุนการศึกษาข้างต้น มิได้จำกัดสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์มักใช้ภาษาฝรั่งเศส (มีหลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียน) ส่วนด้านศาสนาและอักษรศาสตร์ใช้ภาษาอาหรับในการเรียนการสอน นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องเดินทางไปถึงโมร็อกโกช่วงต้นเดือนกันยายน 2555 เพื่อให้ทันวันเปิดภาคเรียน หากเดินทางไปถึงล่าช้า อาจไม่สามารถลงทะเบียนหรือไม่สามารถเข้าสอบปลายภาค

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบพร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์รวบรวมใบสมัครและจัดส่งให้กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์ www.amci.ma หรือสอบถามที่ 02 203 5000 ต่อ 12079 หรือที่ www.bic.moe.go.th โดยผู้สมัครขอรับทุนต้องกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือ(โดยผู้สมัครสามารถเลือกได้ว่าจะกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอารบิก) และส่งเอกสารหลักฐานมายังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่อยู่ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.5 ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต 10300 เบอร์ติดต่อ 02-628-5646 ต่อ 117 ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ใบสมัคร (1. Application_form_for_studies_in_Morocco.pdf /2. Formulaire_de_candidature_-_arabe.pdf )
2. คู่มือ  ( GUIDE_TO_PUBLIC_INSTITUTIONS_OF_HIGHER_EDUCATION_english1_2011-2012.pdf

ที่มา http://www.moe.go.th

Add a Comment