รัฐบาลรัสเซียให้ทุนปริญญาตรี โท เอก ปี 2558-2559

ทุนรัฐบาลรัสเซีย

กระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ สหพันธรัฐรัสเซีย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558/2559 ให้แก่ประเทศไทย จำนวน 25 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 3 ทุน ปริญญาโท 15 ทุน ปริญญาเอก 3 ทุน ระดับเชี่ยวชาญ (การแพทย์ทั่วไป) 2 ทุน และหลักสูตรระยะสั้นสำหรับวิชาชีพ 2 ทุน รายชื่อสาขาวิชาที่จะให้ทุนการศึกษาปรากฏในเอกสารแนบ
2. ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายประจำเดือนและหอพัก แต่ไม่รวมค่าประกันสุขภาพประจำปี (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐ) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไปยังกรุงมอสโก และค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากกรุงมอสโกไปยังเมืองที่นักศึกษาเรียน (ประมาณ 250 ดอลลาร์สหรัฐ)
3. ผู้สมัครจะต้องเดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการตรวจลงตราหมดอายุ
4. ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารการสมัครให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558
5. ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนาง Tatiana V. Pekarskaya เลขานุการโท และนาย Maxim V. Tsygankov เลขานุการโท ที่ [email protected]
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.bic.moe.go.th