ม.เกษตร ให้ทุนปริญญาตรี ด้านดนตรี

ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556

จำนวนที่รับเข้าศึกษา
สาขาดนตรีไทย         จำนวน 35 คน
สาขาดนตรีตะวันตก  จำนวน 35 คน

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
– มีความสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีหรือขับร้องได้ดี และมีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฏีดนตรี
ฯลฯ

กำหนดการ
รับสมัคร 1 กันยายน ถึง 30 กันยายน 2555  ค่าสมัคร 600 บาท
ผุ้ที่สนใจสมัครเข้ารับการทดสอบให้สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ด่วน EMS เท่านั้น
โดยส่งถึง
ประธานอนุกรรมการโครงการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรีฯ
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ที่มา http://music.human.ku.ac.th

Add a Comment