ม.หอการค้าให้ทุนเรียนนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้ทุนเรียนนิเทศศาสตร์

คณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2558 “โควตาเรียนดี-กิจกรรมเด่น คณะนิเทศศาสตร์” จำนวน 10 ทุน พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนส่งเสริมการศึกษา อีกจำนวน 30 ทุน

ทุนรัตนมงคล ปีการศึกษา 2558
มอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร (ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าปฏิบัติการ)
พร้อมอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด

การสมัคร
-ศึกษาข้อมูลสาขาวิชา-กลุ่มวิชาเอกที่จะสมัครจาก Webpage คณะนิเทศศาสตร์
-Download ใบสมัครขอรับทุนที่ http://commarts.utcc.ac.th
-กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ยื่นใบสมัครทุนเรียนดีพร้อมหลักฐาน ที่งานธุรการ ส านักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 (ตรงข้ามลิฟท์) โทรศัพท์ 02 – 6976604 – 5

กำหนดการยื่นใบสมัคร
บัดนี้ถึง ถึง ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2558 ภายในเวลา 16.00 น.
ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตนเอง ที่คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จันทร์ 1 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ http://commarts.utcc.ac.th/

“ทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์” จำนวน 30 ทุน
มอบค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง ตลอดหลักสูตร(ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน + ค่าบำรุงการศึกษา+ ค่าปฏิบัติการ)
ชำระเงินครึ่งหนึ่ง ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด

การสมัคร
-ศึกษาข้อมูลสาขาวิชา-กลุ่มวิชาเอกที่จะสมัครจาก Webpage คณะนิเทศศาสตร์
-Download ใบสมัครขอรับทุนที่ http://commarts.utcc.ac.th
-กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ยื่นใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง ที่งานธุรการ สำนักคณบดี คณะนิเทศศาสตร์อาคาร 9 ชั้น 1 (ตรงข้ามลิฟท์) โทรศัพท์ 02 – 6976604 – 5

กำหนดการยื่นใบสมัคร
บัดนี้ถึง ถึง ศุกร์ 15 พฤษภาคม 2558 ภายในเวลา 16.00 น.
ทางไปรษณีย์ หรือ ยื่นด้วยตนเองที่คณะนิเทศศาสตร์ อาคาร 9 ชั้น 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก จันทร์ 18 พฤษภาคม 2558
ทางเว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์ http://commarts.utcc.ac.th/