ม.หอการค้าให้ทุนรัตนมงคลเพื่อศึกษาต่อป.ตรี

ทุนรัตนมงคล utcc
ทุนรัตนมงคล utcc

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษาที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา

จำนวนทุนการศึกษา  จำนวน 265 ทุนต่อปีการศึกษา โดยแบ่งออกเป็น
8 คณะวิชา จำนวนคณะวิชาละ 30 ทุน
วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 25 ทุน

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือ สายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
เป็นผู้มีความประพฤติดี
ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เต็มจำนวน หลักสูตรแบบทวิภาค
(ภาคต้น ภาคปลาย) หลักสูตร 4 ปีต่อเนื่อง
ได้รับอุปกรณ์การเรียนในระบบ Hybrid Learning 1 ชุด

ค่าประกันการรับทุนการศึกษา
เงินประกันการรับทุนการศึกษา 10,000 บาท
มหาวิทยาลัยฯ จะคืนเงินประกันภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม  200 บาท
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ  1,000 บาท
ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย  500 บาท
ค่าประกันของเสียหาย  500 บาท
(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)
ค่ากิจกรรมนักศึกษาภาคเรียนละ 300 บาท
ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง  3,500 บาท
(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,000 บาท)

กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครทุนการศึกษา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม ถึงวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รายงานตัวและยืนยันการรับทุนการศึกษา วันจันทร์ที่ 5 – วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ที่กองสวัสดิการนักศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.utcc.ac.th

Add a Comment