ม.มหาสารคามให้ทุนแพทยศาสตร์

ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 กันยายนถึง 13 มกราคม 2556 โดยคัดเลือกรับทุนของรัฐบาล จำนวนที่รับเข้าศึกษา 48 คน มีรายละเอียดดังนี้

มีภูมิลำเนาอยู่ใน 7 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร อย่างน้อย 1 ปี (ก่อนวันที่ 18 กันยายน 2555) จำนวน 30 คน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
-โดยมีโควตาจังหวัดละ 1 คน (โดยไม่มีการสำรอง) และต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของคณะแพทยศาสตร์
-โดยเรียงคะแนนตามลำดับ
โควตาโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จำนวน 18 คน รับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ยกเว้นอำเภอเมืองและมีคุณสมบัติตามประกาศที่จังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนด (รับเฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น) โดยผู้สมัครมีภูมิลำเนาในเขตจังหวัด อย่างน้อย 1 ปี หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามที่กฎหมายกำหนดของผู้สมัคร มีภูมิลำเนาอย่างน้อย 5 ปี (ก่อนวันที่ 18 กันยายน 2555)
คุณสมบัติทั่วไป
-ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนิสิตตามหลักสูตรนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสารคาม หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547
คุณสมบัติเฉพาะ
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2555 หรือผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2554
-เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ที่จะเป็นข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 หากปรากฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิมิให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้
มีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ดังนี้
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะแพทย์ ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาแพทยศาสตร์จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
เงื่อนไขของนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์
-ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในแพทยศาสตร์ ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาลโดยจะต้องทำสัญญาที่จะปฏิบัติงานตามที่รัฐบาลกำหนดภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว
-ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 14 ตุลาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่ในหน้าเดียวกัน) สำเนาใบเปลื่อนชื่อ-สกุล เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน ทะเบียนบ้านปัจจุบันที่ระบุภูมิลำเนาใน 7 จังหวัด รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
วิธีการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายนถึง 14 ตุลาคม 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น. ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาท โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง) ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม หรือดาวน์โหลดจาก www.msu.ac.th หรือ www.med.msu.ac.th
สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนถึง 8 ตุลาคม 2555 โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติเงินค่าสมัครสอบ 1,000 บาท สั่งจ่าย ณ ที่ทำการปณฝ. โนนศรีสวัสดิ์ 44001 เท่านั้น ในนาม นางสาวดวงใจ เผ่าเวียงคำ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
การรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สามารถติดต่อรับได้ด้วยตนเองหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้สมัคร พร้อมแนบใบมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและมารับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่ คณะแพทยศาสตร์ (เขตพื้นที่ในเมือง) น 4 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในไม่เกินวันที่ 19 ตุลาคม 2555

“ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com”