ม.กรุงเทพให้ทุนนักกีฬาเรียนต่อป.ตรี

ทุนนักกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ทุนนักกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทุนนักกีฬา (โครงการพัฒนานักกีฬาดีเด่น) โดยนักกีฬาในโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และสวัสดิการอีกมากมาย อาทิ ชุดสำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน สิทธิขึ้นรถรับส่งระหว่างวิทยาเขต ทั้งนี้จะคัดเลือกจากนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาที่โดดเด่น เช่น นักกีฬาทีมชาติ เยาวชนทีมชาติ หรือเคยเข้าแข่งขันกีฬาระดับชาติ หรือนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถจากโรงเรียนเดิม เพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา สร้างความสามัคคี รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความมีน้ำใจนักกีฬา

เงื่อนไขการรับทุน
–   เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือเทียบเท่าเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี หรือ 4 ปีครึ่ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อศศ. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท
–   เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ
–   เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ
–   คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ

ขั้นตอนในการสมัครเป็นนักกีฬาในโครงการพัฒนานักกีฬาดีเด่น
–   นักกีฬาในโครงการฯ ทุกคนจะต้องทำการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
–   สอบข้อเขียนด้านวิชาการเหมือนกับนักศึกษาทั่วไป และนักกีฬาที่สอบผ่านข้อเขียนด้านวิชาการแล้วเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์สอบทักษะด้านกีฬา
–   ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและทักษะกีฬา
–   สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาในโครงการฯ

เอกสารประกอบการสมัคร
–   สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
–   หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
–   รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
–   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
–   สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แผนกกีฬา สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
โทร. 0 2350 3500 ต่อ 1572 – 1573
และฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
โทร. 0 2350 3500 ต่อ 1586 – 1587
(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)
หรือ www.bu.ac.th และ www.admission.bu.ac.th

Add a Comment