มูลนิธิชิน โสภณพนิชให้ทุนเรียนแพทย์-พยาบาล

มูลนิธิชิน โสภณพนิช
ทุนการศึกษา มูลนิธิชิน โสภณพนิช
ภาพจาก หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

มูลนิธิชิน โสภณพนิช ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์ สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปี 2559 โดยในปีการศึกษา 2555 นี้ มูลนิธิส่งเสริมทุนการศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่อง และรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาใหม่ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 60,000 บาท สาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ จำนวน 5 ทุน ทุนละ 60,000 บาท พยาบาลศาสตร์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 24,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน
-เป็นนักศึกษาสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
-มีฐานะยากจน
-เป็นผู้มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้
-ไม่ได้รับทุนอื่น ๆ รวมทั้งทุนโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) หรือทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของรัฐบาล
-สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัคร
-รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว ติดใบสมัคร
-สำเนาผลการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา
-หลักฐานที่แสดงว่ามีความสามารถพิเศษ หรือเข้าร่วมกิจกรรม (ถ้ามี)
-ใบรับรองรายได้ของครอบครัว
-ใบรับรองแพทย์

คุณสมบัติของผู้รับทุน
-เป็นนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย
-มีฐานะยากจน
-เป็นผู้มีความตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้
-สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

การสมัคร
  ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วนที่ งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์งานทุนการศึกษาhttp://web.sut.ac.th/dsa/sutfund/ รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 โทรศัพท์ 0-4422-3114-5, 0-4422-3129

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก ทีมข่าว www.elearneasy.com” 

Add a Comment