มจธ.ให้ทุนป.ตรี กว่า 200 ทุน

ทุนเพชรพระจอมเกล้า
ทุนเพชรพระจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา “ทุนเพชร พระจอมเกล้า” สำหรับผู้มีความสามารถทางวิชาการดีเด่น ปีละประมาณ 112 ทุน และทุนทางด้านความสามารถเฉพาะด้าน อีกปีละประมาณ 113 ทุน ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติการรับทุนด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

เกณฑ์ขั้นต่ำทุนเพชรพระจอมเกล้า ความสามารถทางวิชาการดีเด่น
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 3.50
2. ต้องมีผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นที่ประจักษ์

เกณฑ์ขั้นต่ำทุนเพชรพระจอมเกล้า ความสามารถพิเศษ
1. ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของแต่ละคณะ
2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่แต่ละคณะกำหนด
3. ต้องมีผลงานประกอบในการพิจารณาเป็นที่ประจักษ์
4. การพิจารณาขึ้นอยู่ในดุลพินิจของคณะคณะกรรมการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าในแต่ละด้าน

คุณสมบัติเบื้องต้น ความสามารถพิเศษแต่ละด้าน
ด้านกีฬา
ผู้สมัครต้องมีความสามารถในด้านกีฬาชนิดต่างๆ ชนิดใดชนิดหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1. เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือเยาวชนทีมชาติ
2. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทย
3. เป็นนักกีฬานักเรียนไทยหรือนักกีฬานักเรียนอาเซียน
4. เป็นนักกีฬาที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดหรือประเภทต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมกีฬา หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสำนักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ (กรมพลศึกษาเดิม)
5. เป็นผู้ที่มีทักษะทางด้านกีฬาทุกชนิดในระดับเข้าร่วมการแข่งขันภายนอกมหาวิทยาลัยได้
6. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1 – 5

ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผู้สมัครต้องมีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ต่างๆ อาทิ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นบ้านนักร้อง นาฏศิลป์ และอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้

1. ด้านศิลปะ
1.1 มีความสามารถในการออกแบบและวาดเส้น
1.2 มีผลงานทางด้านศิลปะและการออกแบบ และรวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
1.3 เคยเข้าแข่งขัน หรือส่งผลงานเข้าประกวดที่จัดโดยองค์กรของรัฐหรือเอกชนและได้รางวัล
1.4 สามารถสละเวลาในการเข้าร่วมงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นงานศิลปะและการออกแบบของมหาวิทยาลัยได้

2. ความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล
2.1 มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอย่างน้อย 1 ชิ้น โดยบรรเลงร่วมวงได้
2.2 มีประสบการณ์ในการแสดงดนตรีไทย หรือดนตรีสากลบนเวที และรวบรวมเป็น
แฟ้มสะสมผลงาน
2.3 สามารถสละเวลาในการร่วมซ้อมวง และในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของมหาวิทยาลัย

3. ความสามารถด้านนาฏศิลป์ไทย – สากล การละครและขับร้อง
3.1 มีทักษะทางด้านการแสดง นาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือละคร หรือขับร้อง
3.2 มีประสบการณ์ในการแสดงนาฏศิลป์ไทย หรือสากล หรือขับร้องบนเวที และ
รวบรวมเป็นแฟ้มสะสมผลงาน
3.3 สามารถสละเวลาในการร่วมซ้อมวงและในการแสดงต่างๆ ที่เป็นงานของ
มหาวิทยาลัยได้

ด้านความเป็นผู้นำ
ผู้สมัครต้องมีความเป็นผู้นำ หรือภาวะผู้นำ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1. ได้รับเกียรติบัตร หรือรางวัลด้านผู้นำระดับชาติ หรือสูงกว่า
2. เป็นผู้นำทางด้านการบำเพ็ญประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยมีเอกสารรับรอง
3. เป็นผู้นำนักเรียนในระดับโรงเรียน เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
มีผลงานดีเด่นในระดับประเทศ จังหวัดและโรงเรียน โดยมีเอกสารรับรอง
4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 1-3
5. มีประวัติผลงานด้านความเป็นผู้นำในช่วง 3 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ หรือมีนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
1. ได้รับอนุสิทธิบัตร
2. ได้รับรางวัลระดับภาคระดับประเทศหรือสูงกว่า ทางความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
3. เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่มีความสามารถเทียบเท่าข้อ 1-2 จากองค์กรหรือหน่วยงานที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร หรือยอมรับ
4. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1-3
5. มีประวัติผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในช่วง 3 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้่ที่ : http://admission.kmutt.ac.th

Add a Comment