ทุน Erasmus Mundus Europe Asia (EMEA)

ทุน Erasmus Mundus Europe Asia
ทุน Erasmus Mundus Europe Asia

มหาวิทยาลัยมหิดลใคร่ขอประชาสัมพันธ์ทุน  Erasmus Mundus Europe Asia (EMEA)  ซึ่ง Lund University เป็นผู้ประสานงานและมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น  Partner แห่งหนึ่งในการดำเนินโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก European Commission เพื่อมอบทุน (fully-funded) สำหรับการเดินทางไปศึกษา (ระยะสั้น / full degree) หรือร่วมปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยในยุโรปที่ร่วมโครงการ โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติของประเทศ partners ในโครงการ EMEA ได้แก่ บังคลาเทศ จีน มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน  และไทย  โดยสำหรับประเทศไทย นักศึกษา / บุคลากร (ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน) ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ที่มีสัญชาติไทย, จีน, มาเลเซีย, บังคลาเทศ, เนปาล, หรือ ปากีสถาน  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  สามารถสมัครรับทุนได้  โดยแบ่งเป็น 3 Target Groups ดังนี้

Target Group 1:
–   นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยมหิดล  (ป. ตรี, โท, เอก และ post doc)  สามารถสมัครรับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยน  หรือ full degree scholarships เพื่อศึกษาต่อในระดับ ป. โท หรือ ป. เอก
–   บุคลากรสังกัด ม. มหิดล สามารถสมัครรับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยน  หรือเรียน full degree (ป. โท หรือ ป. เอก)

Target Group 2:
–   นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย (ระดับ ป. โท หรือ ป. เอก)  สามารถสมัครรับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยน   และในกรณีที่กำลังจะจบ ป. ตรี หรือเป็นศิษย์เก่าสามารถสมัคร full degree scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับ ป. โท
–   บุคลากรในกลุ่มนี้สามารถสมัครรับทุนเพื่อไปแลกเปลี่ยน หรือเรียน full degree (ป. โท)

Target Group 3:
–   นักศึกษาในกลุ่ม  vulnerable situation for social and political reasons  ของมหาวิทยาลัยไทยทุกแห่ง (ระดับ ป. ตรี  หรือ ป. โท) สามารถสมัครร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน  หรือสมัคร full degree scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับ ป. โท

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครรับทุนได้ที่ www.lu.se/emea
หรือติดต่อสอบถามที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล www.facebook.com/EMEAThailand

กำหนดเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2555 โดยผู้ได้รับทุนจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

Add a Comment