ทุนวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia

ทุนวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia
ทุนวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเซีย Superstar College of Asia

ทุนการศึกษาของวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง และสาขาธุรกิจบันเทิง สำหรับนักศึกษาที่มีพรสวรรค์และมีใจรักในศิลปะการแสดงและมีความสามารถทางด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดง และด้านธุรกิจบันเทิง เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความมุ่งมั่น ได้เข้าเรียนที่วิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เดินตามความฝันที่ตนตั้งใจไว้ โดยทางวิทยาลัยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ปี มูลค่ากว่า 700,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา
1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะได้รับการทดสอบทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับทางคณะกรรมการ ตามวันและเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด
3. ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องการขับร้อง การเล่นดนตรี หรือ การแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย
4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านดนตรี
5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยสยาม

รายละเอียดทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย
1. ทุนการศึกษาวิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชียสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี ขับร้อง เต้น การแสดงด้านเทคโนโลยีดนตรี และด้านธุรกิจบันเทิง โดยมอบทุนสนับสนุนค่าหน่วยกิตระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี จำนวน 20 ทุน มูลค่าทุนละ 700,000 บาท
2. ทุนการศึกษาไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าหน่วยกิตการเรียน เช่น ค่าหนังสือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนส่วนตัว, ค่ากิจกรรมนอกหลักสูตร เป็นต้น
3. ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ทุนคืนหลังจบการศึกษา
4. นักศึกษาต้องมีความตั้งใจในการศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยในฐานะตัวแทนของวิทยาลัย
5. นักศึกษาสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยในระหว่างการเป็นนักเรียนทุนการศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 3.25
6. ทางวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ทุนการศึกษาหากนักศึกษาที่ได้รับทุนมีความประพฤติที่ไม่เหมาะสมอันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองหรือของวิทยาลัย หรือไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย หรือไม่สามารถ รักษาระดับของเกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดได้
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.superstarcollege.com/

 

Add a Comment