ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เรียนต่อป.ตรี

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์
ทุนรัฐบาลสิงคโปร์

รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ประกาศแจกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประจำปี 2013/2014 เพื่อศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์เป็นเวลา 3-5 ปี (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละสาขา) โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของชาติสมาชิกอาเซียนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต  ทุนโครงการนี้ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพัน แต่ต้องนำความรู้กลับมาเพื่อพัฒนาประเทศชาติของตนเมื่อสำเร็จการศึกษา

ลักษณะทุน
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนเต็มเวลาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore: NUS)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University:NTU)
หรือที่มหาวิทยาลัยการจัดการสิงคโปร์ (Singapore Management University: SMU)

ทั้งนี้นักเรียนอาจต้องเรียนหลักสูตร Bridging Course ก่อนเป็นเวลา 1 ปี สำหรับทุนนี้จะถือเอาความสามารถของนักเรียนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติทุน และเมื่อขณะกำลังศึกษาอยู่รัฐบาลสิงคโปร์อาจยุติการให้ทุนได้ถ้าหากผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ

ทุนที่จะได้รับ
1.ผู้รับทุนรัฐบาลสิงคโปร์จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดที่พักตามอัตราของแต่ละมหาวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาปีละ 4,300 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (360 ดอลล่าร์สหรัฐ)
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (ชั้นประหยัด)

คุณสมบัติของผู้สมัครและเงื่อนไข
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่เกินปีที่ 1(ไม่รับผู้จบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ)
3. มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปัจจุบัน (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) 3.00 ขึ้นไป และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี
4. ผู้สมัครต้องไม่รับทุนอื่น ๆ อยู่ หรือรอรับทุนอื่นใด และยินดีรับทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการอนุมัติทุนโดยไม่สละสิทธิ์
5. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง
6. ผู้สมัครยินดีเข้ารับการศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ตามระยะเวลาที่กำหนด (โดยมีกำหนดเดินทางประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2556)
7. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครภายในกำหนด และแนบเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้แก่
7.1 ใบสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ พร้อมติดรูปถ่าย (ตัวจริง 1 ชุด สำเนา 3 ชุด)
7.2 ใบแสดงผลการเรียน ซึ่งออกโดยสถานศึกษา
7.3 เรียงความภาษาอังกฤษ 1 เรื่อง (ไม่จำกัดหัวข้อ) ความยาว 300-500 คำ
7.4 ใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) หากเป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา
7.6 สำเนาใบนำฝากโอนเงินเข้าบัญชีค่าสอบ (หากไม่แนบ ถือว่าเอกสารไม่ครบถ้วนและไม่อนุญาตให้เข้าสอบ)

การสมัคร
1. สถานที่ขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร
– ดาวน์โหลดใบสมัครจากประกาศแนบท้าย
– สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
– สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สกอ. ถ.ศรีอยุธยา กทม.
– สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
– สำนักบริหารงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

2. สถานที่ส่งใบสมัคร
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ
ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. (โทร. 0 2281 6370 ต่อ 110)

หมายเหตุ : ทุกหน่วยงานกรุณาวงเล็บมุมซอง “ทุนสิงคโปร์”

กำหนดการรับสมัครและการสอบคัดเลือก
1. ส่งใบสมัครไปถึงหน่วยงานที่กำหนด ภายในวันที่ 24 มกราคม 2556
หรือทางไปรษณีย์โดยให้ส่งแบบ EMS เท่านั้น (ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นหลัก)
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ
วันที่ 30 มกราคม 2556 ทางเว็บไซด์ http://www.bic.moe.go.th
3. วิชาสอบคัดเลือกผู้สมัคร : 1. วิชาภาษาอังกฤษ
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude test)

หมายเหตุ :
1. ผู้สมัครจะต้องชำระค่าสอบคนละ 250 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียม)
โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อบัญชี “การสมัครรับทุนสิงคโปร์”
บัญชีเลขที่ 059-0-17184-4 ภายในวันที่ 24 มกราคม 2556

2. ผู้สอบข้อเขียนได้คะแนนสูงสุด 60 อันดับแรกสอบสัมภาษณ์ ณ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเหลือเพียง 40 คน เพื่อเสนอชื่อเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย ส่งให้รัฐบาลสิงคโปร์ เพื่อดำเนินการสอบแข่งขันกับนักเรียนจากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในเดือนมีนาคม 2556 ต่อไป ซึ่งวิชาที่จะต้องสอบจะเป็นไปตามคณะที่เลือก/ประสงค์เข้าศึกษา  (เป็นภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ การพิจารณาจัดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ และการประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกรับทุนจะเป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลสิงคโปร์เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2281 6370 ต่อ 110 และ 113

ที่มา : http://www.moe.go.th

Add a Comment