ทุนป.ตรี นักดนตรี DPU ปี 2561

ทุนป.ตรี นักดนตรี dpu 2561

ทุนนักดนตรี DPU BAND

โอกาสครั้งสำคัญมาถึงแล้ว!! หากดนตรีอยู่ในสายเลือด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมเปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภททุนนักดนตรี DPU BAND เพียงยื่น Portfolio แนะนำตนเองพร้อมผลงานด้านดนตรี

คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 2. ผลการเรียนได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือเทียบเท่า
 3. มีความสามารถในการเล่นดนตรี และอ่านโน๊ตได้

วิธีการสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

 1. กรอกเอกสารใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนดที่ศูนย์รับสมัคร ได้ตั้งแต่ วันนี้ –  31 พฤษภาคม 2561
 2. ส่ง Portfolio แนะนำตัวเอง
 3. สำเนาผลการศึกษา

กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุน

        คณะกรรมการพิจารณาทุนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อที่ 1 และคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 และตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนถือว่าเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย และประกาศผลในวันที่ 8 มิถุนายน 2561

เงื่อนไข และข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน

 1. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม ไม่ต่ำกว่า 80% ต่อปี
 2. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมแสดงในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกโครงการที่ร้องขอ
 3. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี จะต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือไม่น้อยกว่า 3 โครงการ / ปีการศึกษา
 4. ทุนความสามารถพิเศษทางดนตรี ระดับปริญญาตรี ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปี หน่อยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต
 5. ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

สนใจสมัครได้ที่

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
www.dpu.ac.th/sao/
โทร. 02-954-7300 ต่อ 694   หรือ 085-2523757  อ.อธิพัชร ดาดี