ทุนปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรี ปี 2556

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์”
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ภาพจาก http://www.pim.ac.th

เรียนต่อปริญญาตรี ที่ PIM Work-based Learning เรียนรู้ควบคู่การทำงานจริงอย่างมืออาชีพ
ขณะนี้ได้เปิดสอบชิงทุนปัญญาภิวัฒน์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

เอกสารประกอบการสมัครเรียน
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป เขียนชื่อ-สกุลหลังรูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารแสดงผลการเรียน  (แสดงเกรดเฉลี่ยรวม 4-5 เทอม)
วิชาในการสอบคัดเลือกของแต่ละสาขา มีดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ
• สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT): วิชาภาษาอังกฤษ/ ความถนัดทางการเรียน/ คณิตศาสตร์
วิชาละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 1.5 ชั่วโมง (เกรดเฉลี่ยรวมเกิน 2.5 ขึ้นไป สัมภาษณ์ทันที ไม่ต้องสอบข้อเขียน)

•   สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร (FB) : วิชาภาษาอังกฤษ/ ความถนัดทางการเรียน/ คณิตศาสตร์
วิชาละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 1.5 ชั่วโมง (เกรดเฉลี่ยรวมเกิน 2.5 ขึ้นไป สัมภาษณ์ทันที ไม่ต้องสอบข้อเขียน)

•  สาขาการจัดการโลจิสติกส์  (LG) : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ วิชาความถนัดทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง
คณิตศาสตร์ 2 ชั่วโมง
ความถนัดทางการเรียน 30 นาที รวมเป็น 3.5 ชั่วโมง

2. คณะวิทยาการจัดการ
• สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( HR ): วิชาภาษาอังกฤษ/ ความถนัดทางการเรียน/ คณิตศาสตร์
วิชาละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 1.5 ชั่วโมง
•  สาขาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ (BFM  ) : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ วิชาความถนัดทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง
คณิตศาสตร์ 2 ชั่วโมง
ความถนัดทางการเรียน 30 นาที รวมเป็น 3.5 ชั่วโมง

3. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ ( BC ) :
วิชาวัดความถนัดทางการเรียน/ วิชาภาษาอังกฤษ หรือ วิชาภาษาจีน

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี:
•  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/
วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
•  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( CPE ) : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ ฟิสิกส์
•  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ( IE ) : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ/ ฟิสิกส์
วิชาคณิตศาสตร์ (2 ชั่วโมง  40 ข้อ)
วิชาภาษาอังกฤษ  (2 ชั่วโมง  40 ข้อ)
วิชาฟิสิกส์ (1 ชั่วโมง  20  ข้อ)
วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1 ชั่วโมง 40 ข้อ)

5. คณะนิเทศศาสตร์ ( CA ):
ภาษาอังกฤษ (60 นาที 50 ข้อ)
วิชาวัดความถนัดทางนิเทศ (30 นาที 50 ข้อ)
*ทุกสนามสอบ เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.

สนามสอบย่อยเทอม 1
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555      โรงเรียน วัดป่าประดู่     จังหวัด   ระยอง

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555      โรงเรียน สภาราชินี  จังหวัดตรัง     จังหวัด   ตรัง

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555       โรงเรียน  สตรีนครสวรรค์     จังหวัด   นครสวรรค์

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555     โรงเรียน พิบูลวิทยลัย     จังหวัด ลพบุรี

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2555     โรงเรียน อุทัยวิทยาคม  จังหวัด อุทัยธานี

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2555 โรงเรียน เสาไห้  จังหวัด  สระบุรี
 
สมัครออนไลน์ที่ www.pim.ac.th
โทร. 02 – 832-0200 – 14