ทุนปริญญาตรี NHK SPRING (THAILAND)

NHK Spring (Thailand)
NHK Spring (Thailand)

ด้วยบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) จำกัด   มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่   นิสิตท่านใดสนใจสมัครทุนติดต่อที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอใบสมัครและส่งใบสมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  –  วันที่  10   มกราคม  2556

สัมภาษณ์
กับคณะผู้บริหารบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่  4   –   29  มีนาคม 2556

ประกาศผลจากบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) จำกัด
ภายในเดือน พฤษภาคม 2556

มูลค่าทุน
มูลค่าเงินทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท  ( พิจารณาให้ต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี )  ทางบริษัท NHK Spring (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตโดยกำหนดพิธีมอบ ณ บริษัท NHK  Spring

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล , อุตสาหการ , การผลิต  ไฟฟ้า , แมคคาทรอนิกส์ ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 หรือ 2 ในภาคการศึกษาปัจจุบัน
2.เป็นผู้ซึ่งทางสถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ให้การรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความประพฤติดี
3.มีผลการเรียนดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป
4.เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
5.ไม่เป็นผู้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีในทุนโครงการอื่นๆ

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับสำหรับทุน
1.ผู้ได้รับทุนต้องศึกษาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรปริญญาตรี ภายในระยะเวลา 4 ปี
2.ผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนจะต้องรายงานผลการศึกษา  แก่บริษัททุกภาคการศึกษา
**3.ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องเข้าฝึกงานกับทางบริษัท NHK Spring ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน  ของการศึกษาในชั้นปีที่ 3 เป็นระยะเวลา 2 เดือน  โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยเลี้ยงในระหว่างฝึกงานตามระเบียบของบริษัท
4.บริษัทจะจัดเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยียนและติดตาม  ผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนตามสถานศึกษาเป็นครั้งคราว
5.หากปรากฏว่าผู้ได้รับทุนขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง บริษัท NHK Spring มีสิทธิอันชอบธรรมในการพิจารณางดการให้ทุนได้

 การขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร
1.ขอรับใบสมัครจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์
2.กรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเองและเขียนความจำเป็นหรือเหตุผลของการขอรับทุนการศึกษา
3.แนบรูปถ่าย  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป,สำเนาบัตรนักศึกษา,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านและใบรับรองผลการศึกษาในสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ โดยมีลายมือชื่อรับรองพร้อมตราประทับจากสำนักทะเบียนของสถาบันการศึกษา
4.ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในหนังสือรับรอง
5.ยื่นใบสมัครที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัย

ที่มา คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย จำนวน 18 แห่ง
หรือ http://www.nhkspg.co.th/th/social_contribution/educational_support.php

Add a Comment