ทุนด้านมนุษยฯ/สังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี-เอก รวม 200กว่าทุน

ทุนเรียนดีมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทุนเรียนดีมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2556

โดยโครงการนี้เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศ และต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2556
– จำนวนทุนที่รับสมัครในต่างประเทศ 7 ทุน     – จำนวนทุนที่รับสมัครในประเทศ 5 ทุน

55 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท-ปริญญาเอก เรียนในประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2556

141 ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท-ปริญญาเอก เรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนากำลังคนเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาที่ขาดแคลนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ 2556

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูล และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง กองบริการการศึกษา ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ที่มา http://www.mua.go.th/  หัวข้อ ทุนการศึกษา

Add a Comment