ทุนการศึกษา Sukanya Fund Scholarship

ทุนการศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
ทุนการศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

เชียงใหม่แฟมิลี่เซอร์วิส (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเยาวชน) จัดสรรทุนการศึกษาชื่อ Sukanya Fund Scholarship ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ตลอดปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้มีระดับความรู้ที่และประสบการณ์สูงขึ้น และเพื่อก้าวไปสู่การเป็นบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ

รายละเอียดทุน
1. ทุนการศึกษาสาหรับปริญญาตรี
1.1 เงินทุนและระยะเวลาการรับทุน
มอบทุนการศึกษา ไม่จำกัดจำนวนทุนการศึกษา โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีและพิจารณาเป็นรายภาคการศึกษา
1.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน
(1) เป็นนักเรียน นักศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในปีการศึกษา 2556
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย จากสถานศึกษาเดิม ไม่ต่ำกว่า 2.75
(3) เป็นผู้นำหรือมีความสามารถพิเศษ เช่น ผู้นำนักเรียน ผู้ดนตรี นักกีฬา เป็นต้น
(4) นักศึกษาทุนต้องพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาอื่น ๆ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ และสังคม
1.3 ภาระหน้าที่และเกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา ดังนี้
(1) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำ กว่า 2.50 ทุกภาคการศึกษา หากภาคการศึกษาใดมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ำ กว่าเกณฑ์ จะถูกภาคทัณฑ์ โดยไม่ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนต่อไปจนกว่าจะสามารถพัฒนาผลการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะมีสิทธิขอรับทุนใหม่ในภาคเรียนถัดไป
(2) ผู้รับทุนการศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่มูลนิธิเชียงใหม่แฟมิลี่เซอร์วิสกำหนด
(3) ผู้รับทุนการศึกษา จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาคนอื่นๆ และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยฯ และสังคม
(4) กรณีที่นักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามรายละเอียดข้างต้น หรือนักศึกษาลาออกจากวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และหรือการย้ายคณะ นักศึกษาจะต้องส่งคืนเงินทุนการศึกษา ให้กับผู้ให้ทุนการศึกษาเป็นเงินตามจำนวนที่นักศึกษาได้รับ เพราะถือว่าไม่ปฏิบัติตามคุณสมบัติของผู้ให้ทุนการศึกษา
(5) กรณีที่นักศึกษามีความประสงค์จะขอย้ายสาขาวิชา เพื่อไปศึกษาในสาขาวิชาใด ๆ ก็ตามนักศึกษาจะไม่ได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาดังกล่าวในภาคเรียนการศึกษาต่อไป

2. หลักฐานประกอบการสมัคร
(1) ใบสมัครขอรับทุน
(2)สำเนาใบแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตรก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย (จากสถานศึกษาเดิม)1 ชุด
(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ชุด
(4) สำ เนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
(5) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (จากสถานศึกษาเดิมและหรือจากคณะ / สาขาวิชาเดิม) 1 ชุด
(6) รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
(7) แฟ้มสะสมผลงานของผู้ขอรับทุน (สำเนา 1 ชุด)

3. การพิจารณาผู้มีสิทธิ์รับทุน
(1) การคัดเลือกโดยพิจารณาจากเอกสาร
(2) การสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์
(3) เชียงใหม่แฟมิลี่เซอร์วิส (มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือเยาวชน) จะพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน วันที่ 10 มิถุนายน 2556

4. สิทธิประโยชน์และโอกาส
(1) มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับองค์กรระหว่างประเทศ และผู้นำองค์กรในประเทศและต่างประเทศ
(2) มีโอกาสได้ฝึกงาน อาสาช่วยงานที่จะสร้างประสบการณ์และสร้างเครือข่าย
(3) มีโอกาสและสิทธิ์ขอรับทุนในการศึกษาต่อต่างประเทศ

5. การสมัคร
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เลขที่ 173/1 ถนนพหลโยธิน อ.เมืองจ.ลำปาง 52100 โทรศัพท์ 054-231067-9
โทรสาร 054-231066 E-Mail : [email protected]
หรือคณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) อาจารย์ปิยมาภรณ์ สวัสดี โทรศัพท์ 087-6572320
ส่งใบสมัครและเอกสารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป – 30 พฤษภาคม 2556

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bic.moe.go.th

Add a Comment