โครงการผลิตครูคืนถิ่น ปี 2561 พร้อมบรรจุกว่า 4,195คน

โครงการครูคืนถิ่น ปี 2561 พร้อมบรรจุ
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 กรณีคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีเป้าหมายคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 เข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ใน 164 หลักสูตร จากสถาบันผลิตครู 44 แห่ง เมื่อจบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะส่งชื่อให้หน่วยงานผู้ใช้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4,195 คน โดยแบ่งตามอัตราที่จะใช้ในการบรรจุ ดังนี้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3,935 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 161 คน กรุงเทพมหานคร (กทม.) 50 คน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย (กศน.) 10 คน การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ดำเนินการตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ชั้น ม.6 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) กรณีจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผลการทดสอบความถนัดทั่้วไป (GAT) และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ซึ่งแต่ละสาขาวิชาจะกำหนดค่าน้ำหนักผลการทดสอบไม่เท่ากัน นอกจากนี้ สาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีศึกษา นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะ และพลศึกษา มีการสอบภาคปฏิบัติด้วย

การคัดเลือกบุคคล

1. ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2560
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ไม่รวม O-NET)
3. มีผลการทดสอบ O-NET / V-NET ประจำปีการศึกษา 2560
4. มีผลการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

เตรียมหลักฐานการสมัคร ดังนี้

1.ใบสมัคร (พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5×2 นิ้ว)
2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
4. สำเนาทะเบียนของบิดา มารดา (ถ้าถึงแก่กรรม ให้แนบสำเนาใบมรณบัตร)
5. หลักฐานแสดงผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมรวม เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2560 6 ภาคการศึกษา โดยให้มีใบจริงที่มีการลงนามโดย ผอ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ เป็นต้น

การรับสมัคร

จะรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต https://muakru.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21-29 มีนาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครสอบคนละ 180 บาท