ทุน UNESCO/China (The Great Wall) 2018-2019

ทุน UNESCO/People’s Republic of China - The Great Wall Co-Sponsored Fellowships

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะมอบทุนภายใต้โครงการ UNESCO/People’s Republic of China – The Great Wall Co-Sponsored Fellowships Programme ประจำปี 2018/2019 จำนวน 75 ทุน
เป็นทุนให้แก่ผู้สมัครจากประเทศสมาชิกในแถบเอเชีย-แปซิฟิก กลุ่มประเทศแอฟริกาและอาหรับ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และสนใจที่จะศึกษา/วิจัยในสาขาต่างๆในมหาวิทยาลัยของประเทศจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนประเภท non-degree

คุณสมบัติ

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ในกรณีผู้ที่เลือกสาขา/มหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาจีน  อาจจะต้องเรียนภาษาจีนก่อนเข้ารับการศึกษาหรือปฏิบัติงานวิจัย)
-อายุไม่เกิน 45 ปี
-มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ

เอกสารประกอบการสมัคร

-ใบสมัครซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.csc.edu.cn/studyinchina/noticeen.html
-สำเนาใบรับรองผลคะแนนการเรียน /ปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร
-เค้าโครงงานวิจัย ที่ผู้สมัครจะทำการวิจัย (ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 500 คำ)
-หนังสือรับรองจากศาตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ งานวิจัยของผู้สมัครจำนวน 2 ท่าน
-ใบรับรองความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาเป็นผู้ประเมินให้) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
-ใบตรวจร่างกาย (ตามแบบฟอร์มของยูเนสโก) พร้อมสำเนา 3 ฉบับ
-หนังสือ Pre-admission จากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน
-ประกาศนียบัตรรับรองความสามารถทางภาษา (จาก HSK, IELTS หรือ TOEFL)
-หากผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดนตรีจะต้องส่งแผ่น CD ผลงานของตัวเอง และหากสมัครในสาขาวิชาศิลปะจะต้องส่งให้แผ่น CD ผลงานพร้อมภาพสเก็ต ภาพเขียนสีจำนวน 2 ภาพ และผลงานอื่น ๆ อีกจำนวน 2 ชิ้น
เว็บไซต์ของยูเนสโก http://www.unesco.org/new/en/fellowships 

การรับสมัคร

1. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์มาที่
กลุ่มความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ (ทุน UNESCO/Great Wall)
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา ฯ สหประชาชาติ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2628 5646 ต่อ 115

2. สเเกนใบสมัครและเอกสารทั้งหมดรวมเป็น 1 ไฟล์ในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่อีเมล์ [email protected] หรือ [email protected]

**ผู้สมัครต้องจัดส่งเอกสารทั้งสองช่องทางและสำนักเลขาธิการฯ ต้องได้รับเอกสาร** **ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2561**
รายละเอียดเพิ่มเติม : Announcement Letter-UNESCO-China Co-sponsored Fellowships Programme 2018-2019
Instructions of the Chinese Government Scholarship Information System
the great wall

ที่มาของแหล่งทุนการศึกษา