ThaiZhong ให้ทุนเรียนต่อจีน ปี 2561

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ทุนการศึกษา 2561

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะขอทุนการศึกษา

1. รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
2. ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
3. จบการศึกษาขั้นต่ำอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
4. มีพื้นฐานภาษาจีน (ในที่นี้หากผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้แนบใบประกาศหรือหลักฐานยืนยันการเข้าร่วมอบรม แต่หากไม่มีพื้นฐานแนะนำให้ลงเรียนหลักสูตรระยะสั้น และนำหลักฐานยืนยันมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์)
5. สามารถเดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562
6. ผ่านการรับรองจากทางหน่วยงานต้นสังกัด ให้สามารถไปเรียนได้ในระยะเวลา 1 ปี

หลักฐานที่ใช้ในการยื่นใบสมัคร

1. ประวัติส่วนตัว
2. วุฒิการศึกษาล่าสุด
3. หนังสือรับรองการทำงาน
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน 1 ชุด
5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ
6. สำเนาหนังสือเดินทาง (หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา) 1 ใบ (หากไม่มีไม่เป็นไร)
7. สำเนาใบประกาศ หรือหลักฐานรับรองการฝึกอบรมภาษาจีนระยะสั้น (หากไม่มีให้ลงเรียนและนำหลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบสัมภาษณ์)
8. กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของสมาคม และของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมินอย่างละ 1 ชุด ตามลิงค์แนบ กดที่นี่

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี

โดยมหาวิทยาลัยได้จัดทำตารางเรียนและเวลาเรียนสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา โดยเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31สิงหาคม 2562 เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน จะให้การสนับสนุนการเรียนต่อคนดังต่อไปนี้:-

1. ค่าเทอมเป็นเวลา 1 ปี การศึกษา (ประมาณ 15,000 หยวน/ทุน)
2. ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี การศึกษา (พักห้องละ ๒ คน) (ประมาณ ๕,๖๐๐ หยวน/คน)
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ:-
3.1 ค่ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ
3.2 ค่าจ้างอาจารย์ผู้ดูแล
3.3 ค่าพาหนะ (ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัด)
3.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ตามแต่กรณี)

ลิงค์ที่มาแหล่งทุนการศึกษา