SCG ให้ทุนการศึกษาฝึมือชน คนสร้างชาติ ระดับ ปวช. ปวส.

ทุนการศึกษา ปวช. ปวส. ฝีมือชน คนสร้างชาติ

ด้วยภารกิจการเรียนสายอาชีวศึกษาที่ต้องเน้นทั้งภาคทฤษฎีและฝึกฝนภาคปฏิบัติ ทำให้ ‘เด็กช่าง’ ต้องมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นตั้งใจในการเล่าเรียน ที่ผ่านมา ‘เด็กช่าง’ ได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมมากมายจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้บ่อยครั้ง และที่สำคัญ ‘เด็กช่าง’ ในวันนี้ คือฟันเฟืองในการขับเคลื่อนอนาคตภาคอุตสาหกรรมที่จะทำให้ประเทศไทยผงาดสู่การแข่งขันระดับนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ
มูลนิธิเอสซีจี เล็งเห็นโอกาสของเยาวชนที่เรียนจบอาชีวศึกษา สาขาช่างอุตสาหกรรม ที่สามารถมีรายได้จากวิชาชีพขณะกำลังศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังได้พัฒนาฝีมือเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นต่อช่องทางการสร้างอาชีพ เมื่อจบแล้วมีโอกาสก้าวสู่สนามการทำงานจริงได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการทำงานในภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้จบอาชีวะสาขาช่างอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก หรือการเป็นเจ้าของธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว เราจึงสนับสนุนทุนการศึกษา ‘ฝีมือชน คนสร้างชาติ’ หนึ่งในโครงการ SCG Sharing the Dream โดยมูลนิธิเอสซีจี มอบโอกาสให้แก่เยาวชนเพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และต่อเนื่องไปจนสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม
“ปัจจุบันเด็กไทยที่จบชั้น ม.3 เลือกเรียนต่อสายสามัญสูงถึง 60% ส่วนสายช่างมีเพียง 40% สวนทางกับความต้องการจริง ทั้งที่บุคลากรที่จบสายช่างอุตสาหกรรมจากสถาบันการศึกษาของเราโดยรวมแล้วเป็นผู้มีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมหลักทั้ง 6 กลุ่ม เพราะฉะนั้นเรียนจบสายอาชีวะแล้วมีงานทำ และมีรายได้ไม่ด้อยกว่าผู้ที่จบปริญญาตรี ที่สำคัญหากใครมีความเชี่ยวชาญด้านทักษะมากก็จะมีรายได้สูงขึ้นอีก” ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา

ทุนการศึกษาฝึมือชน คนสร้างชาติ
เป็นทุนให้เปล่าจนสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรมโดยไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืนและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมทั้งได้ฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ ตลอดจนจบการศึกษาโดยมีมูลค่าทุน ดังนี้
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับทุนดังนี้
– ทุนการศึกษาแรกเข้าปีการศึกษาละ 20,000 บาท
เมื่อจบการศึกษาในแต่ละปี จะพิจารณาให้ทุนตามผลการเรียน ดังนี้
– เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไปจะได้รับทุน 20,000 บาท
– เกรดเฉลี่ยน 2.5 – 2.69 จะได้รับทุน 15,000 บาท
– เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 มูลนิธิจะยกเลิกการให้ทุนโดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
2. ในกรณีศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม จะได้รับ
ทุนต่อเนื่องโดยพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ปวช. 1 – ปวช.3 ดังนี้
– เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไปจะได้รับทุน 25,000 บาท
– เกรดเฉลี่ยน 2.5 – 2.69 จะได้รับทุน 20,000 บาท
– เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.5 มูลนิธิจะยกเลิกการให้ทุนโดยพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 2.7 และต้องส่งผลคะแนน O-net ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อประกอบการพิจารณา
2. สามารถเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) สาขาช่างอุตสาหกรรมในปีการศึกษา 2558
3. มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558

ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์เท่านั้นที่
นางสาวสุทธินุช กาญจนะวิณิชย์
มูลนิธิเอสซีจี
อาคาร 30c เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร 02 586 1719

ที่มา : http://www.scgfoundation.org/