IRPC เปิดสมัครชิงทุน ปวส.

irpc สมัครทุน ปวส.

ทุนการศึกษา โครงการ iPEC

โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง กลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน ทุนการศึกษาระดับ ปวส. โดยใช้วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เป็นฐานในการผลิตกำลังคน ด้านอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายประชารัฐในการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา โดยบริษัทไออาร์พีซี และบริษัทกลุ่ม ปตท. จะมีการมอบทุนการศึกษาตลอดจนสถานที่ฝึกงาน พร้อมทั้งพิจารณาเข้าทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาซึ่งเปิด 3 สาขาวิชา และจำนวนทุนการศึกษา ได้แก่

  1. สาขาปิโตรเคมี จำนวน 20 ทุน
  2. สาขาเทคนิคพลังงาน จำนวน 20 ทุน
  3. สาขาเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 20 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่

อ.ชุติมาพร โทรศัพท์ 091-7246832
อ.คติพจน์ โทรศัพท์ 081 8631198

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.irpct.ac.th