สกอ.รับสมัครนักศึกษาฯ รับทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน 2556

ทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน 2556
ทุนแลกเปลี่ยนอาเซียน 2556

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2556
ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาเสนอชื่อและจัดลำดับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์จำนวนทั้งหมดไม่เกิน 10 คน เข้าร่วมโครงการ โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ครบถ้วนพร้อมหนังสือนำจากสถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
-มีสัญชาติไทย
-กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
-ผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75
-มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL IELTS
-มีผลคะแนนทดสอบภาษาอื่นๆจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ดังนี้
แนวทางการสมัครระดับปริญญาตรี
http://inter.mua.go.th/main2/files/file/guideline%20Bachelor.doc

แนวทางการสมัครระดับปริญญาโท
http://inter.mua.go.th/main2/files/file/guideline%20Post%20grad.doc

ใบสมัครระดับปริญญาตรี
http://inter.mua.go.th/main2/files/file/application%20Bachelor.doc

ใบสมัครระดับปริญญาโท
http://inter.mua.go.th/main2/files/file/application%20Post%20grad.doc

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง
สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โทร. 0 2610 5402
Email: [email protected]

ที่มา :  http://www.mua.go.th/