ประกันสังคมให้ทุนแพทย์ พยาบาล

ทุนเรียนแพทย พยาบาล ประกันสังคม
ทุนเรียนแพทย พยาบาล ประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม ให้ทุนการศึกษาแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sso.go.th หรือ www.mol.go.th
นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง ภารกิจหลักของสำนักงานประกันสังคมในส่วนของกองทุนเงินทดแทนที่ต้องดูแล ลูกจ้างให้มีความปลอดภัยในการทำงานเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำ งานต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ นอกจากนั้นต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย มีการป้องกันเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานการให้ทุนการศึกษาแพทย์เฉพาะ ทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย เป็นการส่งเสริมให้การดูแลลูกจ้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์ และทางการพยาบาล ที่มีความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัยยังมีไม่เพียงพอกับการให้ บริการ ในการดูแลลูกจ้าง จึงมีความจำเป็นต้องสนับสนุนให้มีจำนวนแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์และพยาบาล ด้านอาชีวอนามัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้มากขึ้น ได้รับการส่งเสริมสุขภาพคำปรึกษาแนะนำในการป้องกันโรคหรือป้องกันอันตรายจาก การทำงานได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับการอุดหนุนทุกการศึกษาภายในประเทศเฉพาะ ทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ และพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย มีรายละเอียดของการดังนี้
–  ให้ทุนการศึกษาแก่แพทย์ หลักสูตรแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ จำนวน  6 ทุน ๆ  ละ ไม่เกิน 330,000 บาท ตลอดหลักสูตร
–  พยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตร 4 เดือน จำนวน 60 ทุนๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท

             ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
          – กรณีขอรับทุนแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ต้องจบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา กรณีขอรับทุนพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัย ต้องจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและมีใบประกอบวิชาชีพจากสภาการพยาบาล ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิทั้ง 2 หลักสูตรต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 มกราคมของปีที่ให้การอุดหนุนทุนการศึกษา
– ผู้เป็นคู่สมรส บุตรของลูกจ้าง หรือคู่สมรส บุตรของผู้ทุพพลภาพ จะได้รับการพิจารณาในการรับทุนก่อน
– เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาให้เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา นั้น หรืออยู่ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรสาขาที่ให้ทุน
กำหนดรับสมัคร หลักสูตรแพทย์เฉพาะทางสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2556 และหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2556
เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ผู้ประสงค์จะสมัครดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์สารนิเทศหรือสำนักงานกองทุนเงินทด แทน สำนักงานประกันสังคม เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และทางอินเตอร์เน็ตในเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ http://www.sso.go.th และที่เว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานที่ http://www.mol.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครจากเว็บไซต์ดังกล่าว และยื่นใบสมัครที่
สำนักงานประกันสังคมเลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ภายในกำหนด กรณีส่งไปรษณีย์ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

Add a Comment