ปตท. แจกทุนวิจัย ทั้งป.โท-เอก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ประจำปี พ.ศ.2555 โดยมีความประสงค์ให้ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ทุนละ 20,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 40,000 บาท ประจำปี พ.ศ.2555

เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญา และการประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์งานวิจัยวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนของประเทศอยางสมดุลและยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขั้นสูง

คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์
2. มีศักยภาพในการบริหารการวิจัย และ/หรือดำเนินการวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในวิทยาการด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับการวิจัยในข้อเสนอวิทยานิพนธ์ที่ขอรับทุน มีศักยภาพ ความพร้อมในการวิจัยให้สำเร็จ
4. กรณีผู้รับทุนมีคุณสมบัตินอกเหนือจากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของโครงการ

ปตท. จะพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จากคุณสมบัติของผู้สมัคร และข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นงานวิจัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจสอบทางวิชาการ และคำตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด และแบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนได้ที่ http://www.84tambonsforking.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และส่งแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนไปยัง

“โครงการรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตำบล วิถีพอเพียง” อาคาร 1 ชั้น 5
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-537332

Add a Comment