ทุน JENESYS ประจำปี 2017

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครโครงการ JENESYS 2017 ในหัวข้อ Composite 1st (Culture) Japan ASEAN Student Council

คุณสมบัติ
– กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเอเชียศึกษา เอเชียตะวันออกศึกษา รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
– อายุระหว่าง 18-35 ปี ในวันที่สมัคร
– สัญชาติไทย
– ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจำการ
– ไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ดำเนินการโดยรัฐบาลญี่ปุ่น
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– ไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ตั้งแต่วันที่สมัครจนถึงวันสิ้นสุดโครงการ
– มีสุขภาพแข็งแรง
– ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุน หรือสมัครรับทุนสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ หากเคยเข้าร่วมโครงการต่างประเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี
– ต้องเข้าร่วมโครงการได้ตลอดการเดินทางในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการฝึกอมรมและประเมิณผลในประเทศไทย

กำหนดการ
– รับสมัครระหว่างวันที่ 20-31 กรกฎาคม 2560 โดยส่งใบสมัครด้วยตัวเองที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรือส่งไปรษณีย์แบบ ems เท่านั้น โดยถือตราประทับเป็นสำคัญ
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 4 สิงหาคม 2560
– สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
– เดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ กรุงโตเกียว และภูมิภาคโทโฮคุ จุบุ คันไซ หรือคิวชู ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2560
– ประเมิณผลการเข้าร่วมโครงการวันที่ 27 กันยายน 2560

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ นิสิต นักศึกษา จำนวน 11 คน และที่ปรึกษา 1 คน (เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน)

หลักฐานประกอบการสมัคร
– ใบสมัครที่กรอกข้อความชัดเจน ตัวบรรจง ดาว์นโหลดใบสมัคร
– รูปถ่ายขนาด 2 x 2 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) โดยติดรูปลงในใบสมัคร
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ (ลงชื่อสำเนาถูกต้อง)
– สำเนาบัตรหรือหนังสือรับรองสถานะการเป็นนิสิต นักศึกษา จำนวน 1 ชุด (ลงชื่อสำเนาถูกต้อง)
– ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

สถานที่ติดต่อและส่งใบสมัคร
กลุ่มการแลกเปลี่ยน ระหว่างประเทศ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั้น กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2255 5850 – 7 ต่อ 178 หรือ 179 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : http://dcy.go.th/