ทุน Hubert H. Humphrey ให้ทุนดูงานสหรัฐ 1 ปี

Hubert H. Humphrey
Hubert H. Humphrey

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟูลไบร์ท)ได้เปิดรับสมัครชิงทุน
Hubert H. Humphrey North South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเสนอชื่อเข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลกสำหรับผู้บริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงาน ในสถาบันต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาประมาณ 1 ปี โดยสาขาที่รับสมัครมุ่งเน้นการบริหาร การจัดการ รวมทั้งการวางแผนและนโยบาย ซึ่งผู้สมัครควรทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาดังต่อไปนี้ การเกษตร การป้องปรามยาเสพติด เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเงิน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล กฎหมาย สาธารณสุข การวางแผนภาคและเมือง รวมทั้งสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานนะภาษาที่ 2 ด้านการวางนโยบายและการแก้ไขปัญหา

โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2.จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
3.มีคะแนน TOEFL อย่างน้อย 525 หรือ 195 สำหรับการสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 71 สำหรับการสอบด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
4. มีอายะระหว่าง 30 – 50 ปี
5.ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานและได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

อนึ่ง ในกรณีที่สมัครด้านการเงิน หน่วยงานต้นสังกัดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นค่าบริหารโครงการ ค่าประกันสุขภาพ และการเข้ารับปฐมนิเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ http://www.fulbrightthai.org (หน้าแรก ภายใต้หัวข้อ Today’s grants)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 22 มิถุนายน 255

Add a Comment