โครงการทุนการศึกษา CG Scholarship ทุน ปวส.

ทุน ปวส. CG Scholarship

ทุนการศึกษา CG Scholarship

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

รูปแบบที่ 1 สอนเสริมผ่านระบบสื่อ Online /E-learning
เรียนสอนเสริมผ่านระบบสื่อ Online/E-learning
ปฏิบัติงานกับ Central Group 6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 2 ปี

คุณสมบัติ
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ ปวช.3
อายุไม่เกิน 25 ปี
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

รูปแบบที่ 2 เรียน 1 ปี-ฝึกประสบการณ์ 1 ปี
เรียนที่วิทยาลัย 1 ปี
ปฏิบัติงานกับ Central Group 6 วัน/สัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 ปี

คุณสมบัติ
ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับ ปวส. ปี1
อายุไม่เกิน 25 ปี
เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

สิทธิประโยชน์

  • ทุนการศึกษา
  • รายได้จากการฝึกปฏิบัติงาน
  • เบี้ยเลี้ยงพิเศษ (O.T.)
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ชุดทำงานฟรี 2-3 ชุด/ปี/
  • โบนัสและการปรับฐานเงินเดือนประจำปี
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • เงินช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย 2,500 บาทต่อเดือน

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา