ทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลก

ทุนโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลก
ทุนโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลก

สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย   เปิดรับสมัครทุนนักศึกษาโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ เพี่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดี และมีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมการสัมมนา และศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังนี้

รายละเอียดโครงการ
สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกเป็นโครงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่นำเยาวชนจากประเทศต่างๆ มาศึกษาและอภิปรายประเด็นที่สำคัญนี้ในสหรัฐอเมริกา  สถาบันฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การศึกษาข้อมูล การนำเสนอข้อมูลและการบรรยาย  นอกจากนี้ สถาบันฯ จะมีการจัดทัศนศึกษาไปยังภูมิภาคต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา การเยือนสถานที่ท้องถิ่นและกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเสริมการศึกษาในห้องเรียน  ทั้งนี้ สถาบันฯ จะจัดให้ผู้ร่วมโครงการพำนักเพื่อศึกษาวิชาการที่สถาบันเป็นเวลาประมาณ 4 สัปดาห์และเดินทางทัศนศึกษาในประเทศเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์
สถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกของสหรัฐฯ จะศึกษาบทบาทของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเมือง ของสหรัฐอเมริกา  สถาบันฯ จะใช้เทคนิคการศึกษาจากประสบการณ์เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้มองเห็นประเด็น ต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน อันได้แก่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแบบยั่งยืน/การทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ความปลอดภัยของอาหาร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การผลิตพลังงาน (ทั้งรูปแบบใหม่และรูปแบบดั้งเดิม) และการจัดการและบำบัดน้ำ  จะมีการศึกษาประเด็นเหล่านี้จากแง่มุมต่างๆ เช่น กิจกรรมของกลุ่มรากหญ้าในพื้นที่และโครงการริเริ่มต่างๆ ของภาคประชาชน  แนวทางด้านการตลาดตลอดจนนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง  นอกจากนี้ สถาบันฯ อาจจะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคงของ ประเทศ  ท้ายสุด สถาบันฯ จะศึกษาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมในบริบทของสังคมโลกาภิวัตน์และเปรียบเทียบ สหรัฐอเมริกากับประเทศของผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
–  อายุ 18 ถึง  25 ปี (ไม่เกิน 25 ปีภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2556) และกำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
–  มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
–  เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ยังเหลือการเรียนอีกหนึ่งภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย และต้องกลับประเทศไทย เพื่อเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้ว
–  สามารถเดินทางมารับการสัมภาษณ์ที่กรุงเทพฯได้
–  ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน และกิจกรรมนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
–  มีภาวะผู้นำ มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา
–  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
–  มีผลการศึกษาในระดับดีมาโดยตลอด โดยจะพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย รางวัลต่างๆ และคำรับรองจากอาจารย์ ผู้สอน
–  มีความเป็นผู้ใหญ่, รับผิดชอบ, มั่นใจในตนเอง, อดทน, ใฝ่รู้, พึ่งพาตนเองได้ และ ใจกว้าง
–  ไม่เคยมีประสบการณ์ หรือประสบกรการณ์น้อยมากในการศึกษาหรือเดินทางไปสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ
–  เต็มใจและสามารถเข้าร่วมโครงการวิชาการที่เข้มข้น การบริการชุมชนและการเดินทางเพื่อการศึกษา
– สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างดี เต็มใจที่จะมีเพื่อนร่วมห้องพัก และสามารถปรับตนเข้ากับวัฒนธรรม และสังคมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมและสังคมในประเทศของตนได้

ข้อกำหนด
– ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเข้าร่วมโครงการวิชาการอย่างเต็มที่ เข้าฟังบรรยายและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นและอ่าน    ตำราและบทความต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
– ผู้เข้าร่วมโครงการต้องไม่เดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนวันเปิด โครงการ หรืออยู่ต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา    หลังจบโครงการ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
– ผู้เข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมญาติหรือเพื่อนในขณะที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หากญาติหรือเพื่อนมีความประสงค์จะมาเยี่ยม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำเรื่องเข้าปรึกษากับ  สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมและผู้อำนวยการโครงการเป็นรายๆ ไป
– หากผู้เข้าร่วมโครงการฝ่าฝืนกฎระเบียบของสถาบันฯ หรือกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายของมลรัฐ หรือกฎหมายของ    ประเทศ อาจเป็นเหตุให้ต้องออกจากโครงการในทันที

เงื่อนไข
– จะมีการเสนอชื่อผู้สมัครสี่คนจากทั่วประเทศต่อสำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรม กระทรวงการ    ต่างประเทศสหรัฐฯ
– สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมจะเป็นผู้ทำการคัดเลือกรอบสุดท้าย
– สำนักงานการศึกษาและกิจการวัฒนธรรมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ระยะเวลาโครงการ  ห้าสัปดาห์ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน พ.ศ. 2556

เอกสารที่ต้องใช้  
1. ใบสมัคร
2. ใบรับรองผลการศึกษา
3.ประสบการส่วนตัวเกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ)
4.จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์

ตารางการดำเนินงาน
28 ธันวาคม 2555                           ปิดรับสมัคร
8 มกราคม 2556                             สอบสัมภาษณ์
มีนาคม-เมษายน 2556                     ประกาศผลการคัดเลือก และแจ้งกำหนดการเดินทางให้นักเรียนทุนทราบ

ผู้สนใจสมัครชิงทุน
สามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบต่างๆ (ต้องเป็นภาษาอังกฤษ) ได้ 2 ทางคือ
1.อีเมล์  [email protected] โดยใช้หัวข้อว่า U.S. Environmental Institute
2.ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

โดยเอกสารต้องมาถึงภายในวันที่ 28 ธันวาคม  2555

แผนกวัฒนธรรม
ฝ่ายสื่อมวลชนและวัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
อาคาร จีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ เอ
ชั้น 10, 93/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดส่ง email มาที่ [email protected]

ที่มา https://www.facebook.com/notes/thailand-state-alumni-community/

Add a Comment