ทุนทางด้านศิลปะ Art Major Asian Scholarship

ทุนทางด้านศิลปะภาคพื้นเอเชีย Art Major Asian Scholarship
ทุนทางด้านศิลปะภาคพื้นเอเชีย Art Major Asian Scholarship
ภาพจาก http://www.edupac-lemonde.com

โครงการสนับสนุนการศึกษาวิชาเอกศิลปะโดยกระทรวงการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านศิลปะ ในแนวคิดการพัฒนาด้านวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

ขอบเขตของทุน :
– เรียนภาษาเกาหลี 5เดือน + การศึกษาในระดับปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปีในบางวิชาเอก
เรียนภาษาเกาหลี 5 เดือน + การศึกษาในระดับปริญญาโท 2 ปี หรือ 3 ปีในบางวิชาเอก
(รวม 18 ล้านวอนต่อ หนึ่งทุน)
– ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ ประเทศเกาหลีใต้ 1 ที่นั่ง
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว : 700,000 วอน ต่อเดือน (รวมค่าหอพัก390, 000 วอนแล้ว)
– ค่าเล่าเรียนทั้งหมด 3, 000, 000 วอน ต่อเทอม
– ค่าใช้จ่ายในการทัศนศึกษาและโปรแกรมพิเศษทางมหาวิทยาลัยต่างๆ
– ค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศต้นสังกัด 100, 000 วอน
– ค่าใช้จ่ายในการศึกษาภาษาเกาหลี  5 เดือน 3,000, 000 วอน
– ประกันสุขภาพตลอดการเรียน

คุณสมบัติ :
1. ผู้สมัครสัญชาติไทย ทั้งผู้สมัครและบิดามารดา
2. ผู้สมัครปริญญาตรี : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบมัธยมปลาย
ผู้สมัครปริญญาโท : อยู่ในสถานะจบหรือคาดว่าจะจบปริญญาตรี
3. มีความพร้อมทางด้านกายภาพและจิตวิทยา
4. มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษา ทั้งอังกฤษและเกาหลี (จะพิจารณาเป็นถ้ามีความรู้ภาษาเกาหลีดี)
5. มีความสามารถทางด้านศิลปะในระดับดีเยี่ยม และผลการเรียนในเกณฑ์ดี
6. จะพิจารณาเป็นพิเศษถ้ามีหนังสือรับรองจากอธิบดีมหาวิทยาลัย, ภาครัฐ, กรมกระทรวง หรือสถานทูตเกาหลีในประเทศต้นสังกัด

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ติดต่อทางEDUPAC)
2. ใบสัญญาเงื่อนไขของทุนรัฐบาลเกาหลี (ตืดต่อทางEDUPAC)
3. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด
4. ใบประกาศผลการศึกษา
ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย(สมัครระดับ ปริญญาตรี)
ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี(สมัครระดับ ปริญญาโท)
พร้อมตราประทับและลายเซ็นอำนาจจากสถาบันต้นสังกัด
5. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษาทั้ง ภาษเกาหลี TOPIK หรือ ภาษาอังกฤษ IELTS (ตัวจริง) TOEFL TOEIC (ส่งตรงจากหน่วยงาน ETS) TEPS, HSK, JLPT, DELF, IB score, AP,SAT , GCE or ZD etc โดยคะแนนควรมีอายุไม่เกิน 2 ปี่
6. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง (โดยการสะกดชื่อในใบสมัครต้องเหมือนเอกสารนี้) และ สูติบัตร
7. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร และ แผนการศึกษา
8. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ
9. ประวัติสุขภาพส่วนตัว และ ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา(ใบรับรองสามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย)
10. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 3 ท่าน
11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ พร้อมแบบฟอร์ม
****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในสายศิลปะ ดนตรี ****
12. ใบแสดงสถานะทางการเงิน

ระยะเวลาในการรับสมัคร
หมดเขตการสมัคร: ปลายเดือนกรกฎาคม                   ประกาศผล: เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน

แหล่งที่มาของทุน : http://www.edupac-lemonde.com/index.php/ama-k-arts

Add a Comment