ก.พ.ให้ทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ

ทุนสำนักงาน ก.พ.
ทุนสำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. จะคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจาปี 2554 (เพิ่มเติม) (ทุนสาหรับเตรียมความพร้อมราชการไทยสู่ประชาคมอาเซียน)

1. จำนวนทุนที่จัดสรร 10 ทุน
2. ข้อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาทำประโยชน์ให้ราชการตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2.2 กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาทำประโยชน์ให้แก่ราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
3.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือชำนาญการพิเศษ
3.2 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (8 สิงหาคม 2555)
3.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.4 มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ
3.5 เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรมและความประพฤติดี
3.6 เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศและเสียสละ
3.7 เป็นผู้ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความรู้ความสามารถเพียงพอ สมควรจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของส่วนราชการ
3.8 มีระยะเวลาสำหรับการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนหลังสิ้นสุดการฝึกอบรม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของระยะเวลาที่ไปฝึกอบรม
3.9 มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ ในหลักสูตรที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน ซึ่งมีระยะเวลาของหลักสูตรฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 5 วัน แต่ไม่เกิน 1 เดือน
4. การรับสมัครคัดเลือก
4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2555
4.2 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ และได้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐานการสมัครได้
4.3 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนสามารถ download แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก และแบบฟอร์มอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th

Add a Comment